Trouvé 17 Résultats pour: ouriaV

 • kai paraginetai ouriaV kai eishlqen proV auton kai ephrwthsen dauid eiV eirhnhn iwab kai eiV eirhnhn tou laou kai eiV eirhnhn tou polemou (II Samuel 11, 7)
 • kai eipen dauid tw ouria katabhqi eiV ton oikon sou kai niyai touV podaV sou kai exhlqen ouriaV ex oikou tou basilewV kai exhlqen opisw autou arsiV tou basilewV (II Samuel 11, 8)

 • kai ekoimhqh ouriaV para th qura tou basilewV meta twn doulwn tou kuriou autou kai ou katebh eiV ton oikon autou (II Samuel 11, 9)

 • kai anhggeilan tw dauid legonteV oti ou katebh ouriaV eiV ton oikon autou kai eipen dauid proV ourian ouci ex odou su erch ti oti ou katebhV eiV ton oikon sou (II Samuel 11, 10)

 • kai eipen ouriaV proV dauid h kibwtoV kai israhl kai ioudaV katoikousin en skhnaiV kai o kurioV mou iwab kai oi douloi tou kuriou mou epi proswpon tou agrou paremballousin kai egw eiseleusomai eiV ton oikon mou fagein kai piein kai koimhqhnai meta thV gunaikoV mou pwV zh h yuch sou ei poihsw to rhma touto (II Samuel 11, 11)

 • kai eipen dauid proV ourian kaqison entauqa kai ge shmeron kai aurion exapostelw se kai ekaqisen ouriaV en ierousalhm en th hmera ekeinh kai th epaurion (II Samuel 11, 12)

 • kai exhlqon oi andreV thV polewV kai epolemoun meta iwab kai epesan ek tou laou ek twn doulwn dauid kai apeqanen kai ge ouriaV o cettaioV (II Samuel 11, 17)
 • tiV epataxen ton abimelec uion ierobaal ouci gunh erriyen ep' auton klasma mulou epanwqen tou teicouV kai apeqanen en qamasi ina ti proshgagete proV to teicoV kai ereiV kai ge ouriaV o douloV sou o cettaioV apeqanen (II Samuel 11, 21)

 • kai etoxeusan oi toxeuonteV proV touV paidaV sou apanwqen tou teicouV kai apeqanan twn paidwn tou basilewV kai ge o douloV sou ouriaV o cettaioV apeqanen (II Samuel 11, 24)

 • kai hkousen h gunh ouriou oti apeqanen ouriaV o anhr authV kai ekoyato ton andra authV (II Samuel 11, 26)

 • ouriaV o cettaioV panteV triakonta kai epta (II Samuel 23, 39)

 • kai wkodomhsen ouriaV o iereuV to qusiasthrion kata panta osa apesteilen o basileuV acaz ek damaskou (II Reis 16, 11)
“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina