Trouvé 178 Résultats pour: mwush

 • katwkisqh de mwushV para tw anqrwpw kai exedoto sepfwran thn qugatera autou mwush gunaika (Êxodo 2, 21)
 • wV de eiden kurioV oti prosagei idein ekalesen auton kurioV ek tou batou legwn mwush mwush o de eipen ti estin (Êxodo 3, 4)

 • eporeuqh de mwushV kai apestreyen proV ioqor ton gambron autou kai legei poreusomai kai apostreyw proV touV adelfouV mou touV en aiguptw kai oyomai ei eti zwsin kai eipen ioqor mwush badize ugiainwn (Êxodo 4, 18)

 • kai eipen autoiV o basileuV aiguptou ina ti mwush kai aarwn diastrefete ton laon mou apo twn ergwn apelqate ekastoV umwn proV ta erga autou (Êxodo 5, 4)

 • sunhnthsan de mwush kai aarwn ercomenoiV eiV sunanthsin autoiV ekporeuomenwn autwn apo faraw (Êxodo 5, 20)

 • elalhsen de mwushV outwV toiV uioiV israhl kai ouk eishkousan mwush apo thV oligoyuciaV kai apo twn ergwn twn sklhrwn (Êxodo 6, 9)

 • h hmera elalhsen kurioV mwush en gh aiguptw (Êxodo 6, 28)
 • kai ouk hdunanto oi farmakoi sthnai enantion mwush dia ta elkh egeneto gar ta elkh en toiV farmakoiV kai en pash gh aiguptou (Êxodo 9, 11)

 • kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk exapesteilen touV uiouV israhl kaqaper elalhsen kurioV tw mwush (Êxodo 9, 35)

 • kai apelqonteV epoihsan oi uioi israhl kaqa eneteilato kurioV tw mwush kai aarwn outwV epoihsan (Êxodo 12, 28)

 • kai epoihsan oi uioi israhl kaqa eneteilato kurioV tw mwush kai aarwn proV autouV outwV epoihsan (Êxodo 12, 50)

 • eiden de israhl thn ceira thn megalhn a epoihsen kurioV toiV aiguptioiV efobhqh de o laoV ton kurion kai episteusan tw qew kai mwush tw qeraponti autou (Êxodo 14, 31)
“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina