Trouvé 841 Résultats pour: ierousalhm

 • kai eipen o basileuV proV berzelli su diabhsh met' emou kai diaqreyw to ghraV sou met' emou en ierousalhm (II Samuel 19, 34)

 • kai eipen berzelli proV ton basilea posai hmerai etwn zwhV mou oti anabhsomai meta tou basilewV eiV ierousalhm (II Samuel 19, 35)

 • kai anebh paV anhr israhl apo opisqen dauid opisw sabee uiou bocori kai anhr iouda ekollhqh tw basilei autwn apo tou iordanou kai ewV ierousalhm (II Samuel 20, 2)

 • kai eishlqen dauid eiV ton oikon autou eiV ierousalhm kai elaben o basileuV taV deka gunaikaV taV pallakaV autou aV afhken fulassein ton oikon kai edwken autaV en oikw fulakhV kai dieqreyen autaV kai proV autaV ouk eishlqen kai hsan sunecomenai ewV hmeraV qanatou autwn chrai zwsai (II Samuel 20, 3)

 • kai exhlqon opisw autou oi andreV iwab kai o cereqqi kai o feleqqi kai panteV oi dunatoi kai exhlqan ex ierousalhm diwxai opisw sabee uiou bocori (II Samuel 20, 7)

 • kai eishlqen h gunh proV panta ton laon kai elalhsen proV pasan thn polin en th sofia authV kai afeilen thn kefalhn sabee uiou bocori kai ebalen proV iwab kai esalpisen en keratinh kai diesparhsan apo thV polewV anhr eiV ta skhnwmata autou kai iwab apestreyen eiV ierousalhm proV ton basilea (II Samuel 20, 22)

 • kai periwdeusan en pash th gh kai paregenonto apo telouV ennea mhnwn kai eikosi hmerwn eiV ierousalhm (II Samuel 24, 8)

 • kai exeteinen o aggeloV tou qeou thn ceira autou eiV ierousalhm tou diafqeirai authn kai pareklhqh kurioV epi th kakia kai eipen tw aggelw tw diafqeironti en tw law polu nun aneV thn ceira sou kai o aggeloV kuriou hn para tw alw orna tou iebousaiou (II Samuel 24, 16)

 • kai ai hmerai aV ebasileusen dauid epi ton israhl tessarakonta eth en cebrwn ebasileusen eth epta kai en ierousalhm triakonta tria eth (I Reis 2, 11)

 • kai edwken o basileuV ton banaiou uion iwdae ant' autou epi thn strathgian kai h basileia katwrqouto en ierousalhm kai ton sadwk ton ierea edwken o basileuV eiV ierea prwton anti abiaqar [35a] kai edwken kurioV fronhsin tw salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai platoV kardiaV wV h ammoV h para thn qalassan [35b] kai eplhqunqh h fronhsiV salwmwn sfodra uper thn fronhsin pantwn arcaiwn uiwn kai uper pantaV fronimouV aiguptou [35c] kai elaben thn qugatera faraw kai eishgagen authn eiV thn polin dauid ewV suntelesai auton ton oikon autou kai ton oikon kuriou en prwtoiV kai to teicoV ierousalhm kukloqen en epta etesin epoihsen kai sunetelesen [35d] kai hn tw salwmwn ebdomhkonta ciliadeV aironteV arsin kai ogdohkonta ciliadeV latomwn en tw orei [35e] kai epoihsen salwmwn thn qalassan kai ta uposthrigmata kai touV louthraV touV megalouV kai touV stulouV kai thn krhnhn thV aulhV kai thn qalassan thn calkhn [35f] kai wkodomhsen thn akran kai taV epalxeiV authV kai diekoyen thn polin dauid outwV qugathr faraw anebainen ek thV polewV dauid eiV ton oikon authV on wkodomhsen auth tote wkodomhsen thn akran [35g] kai salwmwn aneferen treiV en tw eniautw olokautwseiV kai eirhnikaV epi to qusiasthrion o wkodomhsen tw kuriw kai equmia enwpion kuriou kai sunetelesen ton oikon [35h] kai outoi oi arconteV oi kaqestamenoi epi ta erga tou salwmwn treiV ciliadeV kai exakosioi epistatai tou laou twn poiountwn ta erga [35i] kai wkodomhsen thn assour kai thn magdw kai thn gazer kai thn baiqwrwn thn epanw kai ta baalaq [35k] plhn meta to oikodomhsai auton ton oikon tou kuriou kai to teicoV ierousalhm kuklw meta tauta wkodomhsen taV poleiV tautaV [35l] kai en tw eti dauid zhn eneteilato tw salwmwn legwn idou meta sou semei uioV ghra uioV spermatoV tou iemini ek cebrwn [35m] outoV kathrasato me kataran odunhran en h hmera eporeuomhn eiV parembolaV [35n] kai autoV katebainen eiV apanthn moi epi ton iordanhn kai wmosa autw kata tou kuriou legwn ei qanatwqhsetai en romfaia [35o] kai nun mh aqwwshV auton oti anhr fronimoV su kai gnwsh a poihseiV autw kai kataxeiV thn polian autou en aimati eiV adou (I Reis 2, 35)

 • kai ekalesen o basileuV ton semei kai eipen autw oikodomhson seautw oikon en ierousalhm kai kaqou ekei kai ouk exeleush ekeiqen oudamou (I Reis 2, 36)

 • kai eipen semei proV ton basilea agaqon to rhma o elalhsaV kurie mou basileu outw poihsei o douloV sou kai ekaqisen semei en ierousalhm tria eth (I Reis 2, 38)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina