Trouvé 384 Résultats pour: iakwb

  • kai meta touto exhlqen o adelfoV autou kai h ceir autou epeilhmmenh thV pternhV hsau kai ekalesen to onoma autou iakwb isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autouV rebekka (Gênesis 25, 26)

  • huxhqhsan de oi neaniskoi kai hn hsau anqrwpoV eidwV kunhgein agroikoV iakwb de hn anqrwpoV aplastoV oikwn oikian (Gênesis 25, 27)

  • hgaphsen de isaak ton hsau oti h qhra autou brwsiV autw rebekka de hgapa ton iakwb (Gênesis 25, 28)

  • hyhsen de iakwb eyema hlqen de hsau ek tou pediou ekleipwn (Gênesis 25, 29)

  • kai eipen hsau tw iakwb geuson me apo tou eyematoV tou purrou toutou oti ekleipw dia touto eklhqh to onoma autou edwm (Gênesis 25, 30)

  • eipen de iakwb tw hsau apodou moi shmeron ta prwtotokia sou emoi (Gênesis 25, 31)

  • kai eipen autw iakwb omoson moi shmeron kai wmosen autw apedoto de hsau ta prwtotokia tw iakwb (Gênesis 25, 33)

  • iakwb de edwken tw hsau arton kai eyema fakou kai efagen kai epien kai anastaV wceto kai efaulisen hsau ta prwtotokia (Gênesis 25, 34)

  • rebekka de eipen proV iakwb ton uion authV ton elassw ide egw hkousa tou patroV sou lalountoV proV hsau ton adelfon sou legontoV (Gênesis 27, 6)

  • eipen de iakwb proV rebekkan thn mhtera autou estin hsau o adelfoV mou anhr dasuV egw de anhr leioV (Gênesis 27, 11)

  • kai labousa rebekka thn stolhn hsau tou uiou authV tou presbuterou thn kalhn h hn par' auth en tw oikw enedusen iakwb ton uion authV ton newteron (Gênesis 27, 15)

  • kai edwken ta edesmata kai touV artouV ouV epoihsen eiV taV ceiraV iakwb tou uiou authV (Gênesis 27, 17)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina