Trouvé 506 Résultats pour: hmin

 • ex autou de umeiV este en cristw ihsou oV egenhqh hmin sofia apo qeou dikaiosunh te kai agiasmoV kai apolutrwsiV (I Coríntios 1, 30)

 • hmin de o qeoV apekaluyen dia tou pneumatoV autou to gar pneuma panta ereuna kai ta baqh tou qeou (I Coríntios 2, 10)

 • hmeiV de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou carisqenta hmin (I Coríntios 2, 12)

 • tauta de adelfoi meteschmatisa eiV emauton kai apollw di umaV ina en hmin maqhte to mh uper o gegraptai fronein ina mh eiV uper tou enoV fusiousqe kata tou eterou (I Coríntios 4, 6)

 • all hmin eiV qeoV o pathr ex ou ta panta kai hmeiV eiV auton kai eiV kurioV ihsouV cristoV di ou ta panta kai hmeiV di autou (I Coríntios 8, 6)

 • tw de qew cariV tw didonti hmin to nikoV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou (I Coríntios 15, 57)

 • ou gar qelomen umaV agnoein adelfoi uper thV qliyewV hmwn thV genomenhV hmin en th asia oti kaq uperbolhn ebarhqhmen uper dunamin wste exaporhqhnai hmaV kai tou zhn (II Coríntios 1, 8)

 • wste o men qanatoV en hmin energeitai h de zwh en umin (II Coríntios 4, 12)

 • to gar parautika elafron thV qliyewV hmwn kaq uperbolhn eiV uperbolhn aiwnion baroV doxhV katergazetai hmin (II Coríntios 4, 17)

 • o de katergasamenoV hmaV eiV auto touto qeoV o kai douV hmin ton arrabwna tou pneumatoV (II Coríntios 5, 5)

 • ta de panta ek tou qeou tou katallaxantoV hmaV eautw dia ihsou cristou kai dontoV hmin thn diakonian thV katallaghV (II Coríntios 5, 18)

 • wV oti qeoV hn en cristw kosmon katallasswn eautw mh logizomenoV autoiV ta paraptwmata autwn kai qemenoV en hmin ton logon thV katallaghV (II Coríntios 5, 19)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina