Trouvé 545 Résultats pour: hmaV

 • kai apekriqhsan tw ihsoi legonteV anhggelh hmin osa sunetaxen kurioV o qeoV sou mwush tw paidi autou dounai umin thn ghn tauthn kai exoleqreusai hmaV kai pantaV touV katoikountaV ep' authV apo proswpou umwn kai efobhqhmen sfodra peri twn yucwn hmwn apo proswpou umwn kai epoihsamen to pragma touto (Josué 9, 24)

 • kai apesteilan oi katoikounteV gabawn proV ihsoun eiV thn parembolhn israhl eiV galgala legonteV mh eklushV taV ceiraV sou apo twn paidwn sou anabhqi proV hmaV to tacoV kai exelou hmaV kai bohqhson hmin oti sunhgmenoi eisin ef' hmaV panteV oi basileiV twn amorraiwn oi katoikounteV thn oreinhn (Josué 10, 6)

 • anteipan de oi uioi iwshf tw ihsou legonteV dia ti eklhronomhsaV hmaV klhron ena kai scoinisma en egw de laoV poluV eimi kai o qeoV euloghsen me (Josué 17, 14)

 • o qeoV qeoV estin kurioV kai o qeoV qeoV kurioV autoV oiden kai israhl autoV gnwsetai ei en apostasia eplhmmelhsamen enanti tou kuriou mh rusaito hmaV en tauth (Josué 22, 22)

 • all' ina h touto marturion ana meson hmwn kai umwn kai ana meson twn genewn hmwn meq' hmaV tou latreuein latreian kuriw enantion autou en toiV karpwmasin hmwn kai en taiV qusiaiV hmwn kai en taiV qusiaiV twn swthriwn hmwn kai ouk erousin ta tekna umwn toiV teknoiV hmwn aurion ouk estin umin meriV kuriou (Josué 22, 27)

 • kai eipamen ean genhtai pote kai lalhswsin proV hmaV kai taiV geneaiV hmwn aurion kai erousin idete omoiwma tou qusiasthriou kuriou o epoihsan oi patereV hmwn ouc eneken karpwmatwn oude eneken qusiwn alla marturion estin ana meson umwn kai ana meson hmwn kai ana meson twn uiwn hmwn (Josué 22, 28)

 • mh genoito oun hmaV apostrafhnai apo kuriou en taiV shmeron hmeraiV aposthnai apo kuriou wste oikodomhsai hmaV qusiasthrion toiV karpwmasin kai taiV qusiaiV salamin kai th qusia tou swthriou plhn tou qusiasthriou kuriou o estin enantion thV skhnhV autou (Josué 22, 29)

 • kurioV o qeoV hmwn autoV qeoV estin autoV anhgagen hmaV kai touV pateraV hmwn ex aiguptou kai diefulaxen hmaV en pash th odw h eporeuqhmen en auth kai en pasin toiV eqnesin ouV parhlqomen di' autwn (Josué 24, 17)

 • kai eipen ihsouV proV ton laon idou o liqoV outoV estai en umin eiV marturion oti autoV akhkoen panta ta lecqenta autw upo kuriou o ti elalhsen proV hmaV shmeron kai estai outoV en umin eiV marturion ep' escatwn twn hmerwn hnika ean yeushsqe kuriw tw qew mou (Josué 24, 27)

 • kai eipen proV auton gedewn en emoi kurie kai ei estin kurioV meq' hmwn ina ti euren hmaV panta ta kaka tauta kai pou estin panta ta qaumasia autou osa dihghsanto hmin oi patereV hmwn legonteV ouci ex aiguptou anhgagen hmaV kurioV kai nun apwsato hmaV kai paredwken hmaV en ceiri madiam (Juízes 6, 13)

 • kai eipen proV auton anhr efraim ti to rhma touto epoihsaV hmin tou mh kalesai hmaV ote exeporeuou polemhsai en th madiam kai ekrinonto met' autou krataiwV (Juízes 8, 1)

 • kai eipen anhr israhl proV gedewn arce en hmin su kai oi uioi sou oti seswkaV hmaV ek ceiroV madiam (Juízes 8, 22)


“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina