Trouvé 34 Résultats pour: eporeuonto

 • ekaqisan de fagein arton kai anableyanteV toiV ofqalmoiV eidon kai idou odoiporoi ismahlitai hrconto ek galaad kai ai kamhloi autwn egemon qumiamatwn kai rhtinhV kai stakthV eporeuonto de katagagein eiV aigupton (Gênesis 37, 25)

 • exhren de mwushV touV uiouV israhl apo qalasshV eruqraV kai hgagen autouV eiV thn erhmon sour kai eporeuonto treiV hmeraV en th erhmw kai ouc huriskon udwr wste piein (Êxodo 15, 22)

 • kai eipen ihsouV toiV iereusin arate thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai proporeuesqe tou laou kai hran oi iereiV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai eporeuonto emprosqen tou laou (Josué 3, 6)

 • kai exhlqen ek tou topou ou hn ekei kai ai duo numfai authV met' authV kai eporeuonto en th odw tou epistreyai eiV thn ghn iouda (Rute 1, 7)

 • kai proseqeto kurioV dhlwqhnai en shlwm oti apekalufqh kurioV proV samouhl kai episteuqh samouhl profhthV genesqai tw kuriw eiV panta israhl ap' akrwn thV ghV kai ewV akrwn kai hli presbuthV sfodra kai oi uioi autou poreuomenoi eporeuonto kai ponhra h odoV autwn enwpion kuriou (I Samuel 3, 21)

 • kai kateuqunan ai boeV en th odw eiV odon baiqsamuV en tribw eni eporeuonto kai ekopiwn kai ou meqistanto dexia oude aristera kai oi satrapai twn allofulwn eporeuonto opisw authV ewV oriwn baiqsamuV (I Samuel 6, 12)

 • kai anesth dauid kai oi andreV oi met' autou wV tetrakosioi kai exhlqon ek keila kai eporeuonto ou ean eporeuqhsan kai tw saoul aphggelh oti diaseswtai dauid ek keila kai anhken tou exelqein (I Samuel 23, 13)

 • sun th kibwtw kai oi adelfoi autou eporeuonto emprosqen thV kibwtou (II Samuel 6, 4)

 • kai egeneto autwn poreuomenwn eporeuonto kai elaloun kai idou arma puroV kai ippoi puroV kai diesteilan ana meson amfoterwn kai anelhmfqh hliou en susseismw wV eiV ton ouranon (II Reis 2, 11)

 • kai en taiV hmeraiV ekeinaiV apo pollwn entimwn iouda epistolai eporeuonto proV twbian kai ai twbia hrconto proV autouV (Neemias 16, 17)

 • kai eporeuonto en tw aulwni eiV euqeian kai sunhnthsen auth profulakh twn assuriwn (Judite 10, 11)

 • poreuomenoi eporeuonto kai eklaion aironteV ta spermata autwn ercomenoi de hxousin en agalliasei aironteV ta dragmata autwn (Salmos 125, 6)


“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina