Trouvé 10601 Résultats pour: eiV

 • kai wkodomhsen nwe qusiasthrion tw qew kai elaben apo pantwn twn kthnwn twn kaqarwn kai apo pantwn twn peteinwn twn kaqarwn kai anhnegken olokarpwseiV epi to qusiasthrion (Gênesis 8, 20)

 • kai wsfranqh kurioV o qeoV osmhn euwdiaV kai eipen kurioV o qeoV dianohqeiV ou prosqhsw eti tou katarasasqai thn ghn dia ta erga twn anqrwpwn oti egkeitai h dianoia tou anqrwpou epimelwV epi ta ponhra ek neothtoV ou prosqhsw oun eti pataxai pasan sarka zwsan kaqwV epoihsa (Gênesis 8, 21)

 • kai pan erpeton o estin zwn umin estai eiV brwsin wV lacana cortou dedwka umin ta panta (Gênesis 9, 3)

 • umeiV de auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai plhqunesqe ep' authV (Gênesis 9, 7)

 • kai eipen kurioV o qeoV proV nwe touto to shmeion thV diaqhkhV o egw didwmi ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV h estin meq' umwn eiV geneaV aiwniouV (Gênesis 9, 12)

 • to toxon mou tiqhmi en th nefelh kai estai eiV shmeion diaqhkhV ana meson emou kai thV ghV (Gênesis 9, 13)

 • kai mnhsqhsomai thV diaqhkhV mou h estin ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki kai ouk estai eti to udwr eiV kataklusmon wste exaleiyai pasan sarka (Gênesis 9, 15)

 • treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn (Gênesis 9, 19)

 • autai de ai geneseiV twn uiwn nwe shm cam iafeq kai egenhqhsan autoiV uioi meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 1)

 • kai egenonto ta oria twn cananaiwn apo sidwnoV ewV elqein eiV gerara kai gazan ewV elqein sodomwn kai gomorraV adama kai sebwim ewV lasa (Gênesis 10, 19)

 • kai egeneto h katoikhsiV autwn apo massh ewV elqein eiV swfhra oroV anatolwn (Gênesis 10, 30)

 • autai ai fulai uiwn nwe kata geneseiV autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi thV ghV meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 32)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina