Trouvé 29 Résultats pour: amnwn

 • o de pathr umwn parekrousato me kai hllaxen ton misqon mou twn deka amnwn kai ouk edwken autw o qeoV kakopoihsai me (Gênesis 31, 7)
 • kai ekthsato thn merida tou agrou ou esthsen ekei thn skhnhn autou para emmwr patroV sucem ekaton amnwn (Gênesis 33, 19)

 • kai epiqhsei auta o iereuV meta twn artwn tou prwtogenhmatoV epiqema enanti kuriou meta twn duo amnwn agia esontai tw kuriw tw ierei tw prosferonti auta autw estai (Levítico 23, 20)

 • kai etecqhsan tw dauid uioi en cebrwn kai hn o prwtotokoV autou amnwn thV acinoom thV iezrahlitidoV (II Samuel 3, 2)

 • kai egenhqh meta tauta kai tw abessalwm uiw dauid adelfh kalh tw eidei sfodra kai onoma auth qhmar kai hgaphsen authn amnwn uioV dauid (II Samuel 13, 1)

 • kai eqlibeto amnwn wste arrwstein dia qhmar thn adelfhn autou oti parqenoV hn auth kai uperogkon en ofqalmoiV amnwn tou poihsai ti auth (II Samuel 13, 2)

 • kai hn tw amnwn etairoV kai onoma autw iwnadab uioV samaa tou adelfou dauid kai iwnadab anhr sofoV sfodra (II Samuel 13, 3)
 • kai eipen autw ti soi oti su outwV asqenhV uie tou basilewV to prwi prwi ouk apaggeleiV moi kai eipen autw amnwn qhmar thn adelfhn abessalwm tou adelfou mou egw agapw (II Samuel 13, 4)

 • kai ekoimhqh amnwn kai hrrwsthsen kai eishlqen o basileuV idein auton kai eipen amnwn proV ton basilea elqetw dh qhmar h adelfh mou proV me kai kollurisatw en ofqalmoiV mou duo kolluridaV kai fagomai ek thV ceiroV authV (II Samuel 13, 6)

 • kai apesteilen dauid proV qhmar eiV ton oikon legwn poreuqhti dh eiV ton oikon amnwn tou adelfou sou kai poihson autw brwma (II Samuel 13, 7)

 • kai eporeuqh qhmar eiV ton oikon amnwn adelfou authV kai autoV koimwmenoV kai elaben to staiV kai efurasen kai ekollurisen kat' ofqalmouV autou kai hyhsen taV kolluridaV (II Samuel 13, 8)

 • kai elaben to thganon kai katekenwsen enwpion autou kai ouk hqelhsen fagein kai eipen amnwn exagagete panta andra epanwqen mou kai exhgagon panta andra apo epanwqen autou (II Samuel 13, 9)
“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina