Trouvé 39 Résultats pour: Pilatov

 • tote legei autw o pilatoV ouk akoueiV posa sou katamarturousin (São Mateus 27, 13)

 • sunhgmenwn oun autwn eipen autoiV o pilatoV tina qelete apolusw umin barabban h ihsoun ton legomenon criston (São Mateus 27, 17)

 • legei autoiV o pilatoV ti oun poihsw ihsoun ton legomenon criston legousin autw panteV staurwqhtw (São Mateus 27, 22)

 • idwn de o pilatoV oti ouden wfelei alla mallon qoruboV ginetai labwn udwr apeniyato taV ceiraV apenanti tou oclou legwn aqwoV eimi apo tou aimatoV tou dikaiou toutou umeiV oyesqe (São Mateus 27, 24)

 • outoV proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou tote o pilatoV ekeleusen apodoqhnai to swma (São Mateus 27, 58)

 • efh de autoiV o pilatoV ecete koustwdian upagete asfalisasqe wV oidate (São Mateus 27, 65)

 • kai ephrwthsen auton o pilatoV su ei o basileuV twn ioudaiwn o de apokriqeiV eipen autw su legeiV (São Marcos 15, 2)

 • o de pilatoV palin ephrwthsen auton legwn ouk apokrinh ouden ide posa sou katamarturousin (São Marcos 15, 4)

 • o de pilatoV apekriqh autoiV legwn qelete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn (São Marcos 15, 9)

 • o de pilatoV apokriqeiV palin eipen autoiV ti oun qelete poihsw on legete basilea twn ioudaiwn (São Marcos 15, 12)

 • o de pilatoV elegen autoiV ti gar kakon epoihsen oi de perissoterwV ekraxan staurwson auton (São Marcos 15, 14)

 • o de pilatoV boulomenoV tw oclw to ikanon poihsai apelusen autoiV ton barabban kai paredwken ton ihsoun fragellwsaV ina staurwqh (São Marcos 15, 15)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina