Trouvé 2916 Résultats pour: Auton

 • o legwn egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin (I São João 2, 4)

 • idete potaphn agaphn dedwken hmin o pathr ina tekna qeou klhqwmen dia touto o kosmoV ou ginwskei hmaV oti ouk egnw auton (I São João 3, 1)

 • agaphtoi nun tekna qeou esmen kai oupw efanerwqh ti esomeqa oidamen de oti ean fanerwqh omoioi autw esomeqa oti oyomeqa auton kaqwV estin (I São João 3, 2)

 • paV o en autw menwn ouc amartanei paV o amartanwn ouc ewraken auton oude egnwken auton (I São João 3, 6)

 • ou kaqwV kain ek tou ponhrou hn kai esfaxen ton adelfon autou kai carin tinoV esfaxen auton oti ta erga autou ponhra hn ta de tou adelfou autou dikaia (I São João 3, 12)

 • hmeiV agapwmen auton oti autoV prwtoV hgaphsen hmaV (I São João 4, 19)

 • o pisteuwn eiV ton uion tou qeou ecei thn marturian en eautw o mh pisteuwn tw qew yeusthn pepoihken auton oti ou pepisteuken eiV thn marturian hn memarturhken o qeoV peri tou uiou autou (I São João 5, 10)

 • kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn (I São João 5, 14)

 • ei tiV ercetai proV umaV kai tauthn thn didachn ou ferei mh lambanete auton eiV oikian kai cairein autw mh legete (II São João 1, 10)

 • idou ercetai meta twn nefelwn kai oyetai auton paV ofqalmoV kai oitineV auton exekenthsan kai koyontai ep auton pasai ai fulai thV ghV nai amhn (Apocalipse 1, 7)

 • kai ote eidon auton epesa proV touV podaV autou wV nekroV kai epeqhken thn dexian autou ceira ep eme legwn moi mh fobou egw eimi o prwtoV kai o escatoV (Apocalipse 1, 17)

 • o nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou qeou mou kai exw ou mh exelqh eti kai grayw ep auton to onoma tou qeou mou kai to onoma thV polewV tou qeou mou thV kainhV ierousalhm h katabainousa ek tou ouranou apo tou qeou mou kai to onoma mou to kainon (Apocalipse 3, 12)


“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina