Trouvé 311 Résultats pour: zemlja

 • Od lomljave pada njina zemlja æe se potresti, razlijegat æe se vapaj do Crvenog mora! (Jeremija 49, 21)

 • Mati vaša teško se osramoti, postidi se roditeljka vaša. Evo, posljednja je meðu narodima: pustinja, zemlja prljuša. (Jeremija 50, 12)

 • Maè na vode njihove, neka presahnu! Jer to je zemlja idola, zaludiše ih kipovi, strašila njihova. (Jeremija 50, 38)

 • Na glas da je pao Babilon zemlja æe se potresti: razlijegat æe se vapaj meðu narodima. (Jeremija 50, 46)

 • Ne, Izrael - Judeja - nije udovica Boga svojega, Jahve nad Vojskama, iako je zemlja njihova puna krivice protiv Sveca Izraelova. (Jeremija 51, 5)

 • Zemlja æe se tresti, drhtati, kad se stanu uspinjati k Babilonu svi naumi Jahvini da pretvori zemlju babilonsku u pustinju nenastanjenu. (Jeremija 51, 29)

 • Gradovi mu pustoš postali, zemlja suha, pustara: èovjek u njoj ne stanuje, niti njom prolazi sin èovjeèji." (Jeremija 51, 43)

 • Jer evo dolaze dani kada æu kazniti kipove babilonske, i sva æe mu se zemlja postidjeti, i svi æe mu pobijeni ležat' posred grada. (Jeremija 51, 47)

 • Tada æe nad Babilonom klicati nebo i zemlja i sve što je na njima, jer æe sa sjevera navaliti na grad, zatornici njegovi - rijeè je Jahvina! (Jeremija 51, 48)

 • da sva zemlja zna da si ti Gospod, Bog naš, jer Izrael i njegov rod nosi tvoje ime. (Baruh 2, 15)

 • uèinit æu da iz gradova judejskih i s trgova jeruzalemskih nestane pjesme radosti i pjesme veselja, pjesme zaruènika i pjesme zaruènice, i sva æe zemlja postati pustoš bez stanovnika." (Baruh 2, 23)

 • I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vjeène klisure; nek' se doline ispune i poravna zemlja da Izrael èvrsto kroèi u sjaju slave Božje. (Baruh 5, 7)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina