Trouvé 5249 Résultats pour: sve

 • i djecu æu joj smræu pobiti. I znat æe sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca - i dat æu vam svakomu po djelima. (Otkrivenje 2, 23)

 • I anðelu Crkve u Filadelfiji napiši: "Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima kljuè Davidov i kad otvori, nitko neæe zatvoriti; kad zatvori, nitko neæe otvoriti: (Otkrivenje 3, 7)

 • Ta su èetiri biæa - u svakoga po šest krila - sve naokolo i iznutra puna oèiju. Bez predaha dan i noæ govore: "Svet! Svet! Svet Gospodin, Bog Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!" (Otkrivenje 4, 8)

 • "Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i èast i moæ! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!" (Otkrivenje 4, 11)

 • A kad on uze knjigu, èetiri biæa i dvadeset i èetiri starješine padoše nièice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kada, to jest molitava svetaèkih. (Otkrivenje 5, 8)

 • uèinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i sveæenicima i kraljevat æe na zemlji." (Otkrivenje 5, 10)

 • I zaèujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru - sve na njima i u njima govori: "Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i èast, i slava i vlast u vijeke vjekova!" (Otkrivenje 5, 13)

 • Vikahu iza glasa: "Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar neæeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?" (Otkrivenje 6, 10)

 • Nebo išèeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta. (Otkrivenje 6, 14)

 • I drugi jedan anðeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. (Otkrivenje 8, 3)

 • I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anðelove pred lice Božje. (Otkrivenje 8, 4)

 • Govoraše šestom anðelu koji je držao trublju: "Odriješi ona èetiri anðela svezana na Rijeci velikoj, Eufratu." (Otkrivenje 9, 14)


“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina