Trouvé 25 Résultats pour: Uveèer

 • Jedno janje žrtvuj ujutro, a drugo uveèer. (Knjiga Izlaska 29, 39)
 • "Neka Aron i njegovi sinovi na dan svoga pomazanja prinesu Jahvi ovaj prinos: desetinu efe najboljeg brašna kao redovitu žrtvu prinosnicu, polovinu ujutro, a polovinu uveèer. (Levitski zakonik 6, 13)

 • Izraelci se, dakle, utaboriše u Gilgalu i ondje na Jerihonskim poljanama proslaviše Pashu uveèer èetrnaestoga dana u mjesecu. (Jošua 5, 10)

 • Sutradan David pozva Uriju da jede i da pije pred njim i on ga opi. A uveèer Urija iziðe i leže na svoju postelju sa stražama svoga gospodara, ali svojoj kuæi nije otišao. (Druga knjiga o Samuelu 11, 13)

 • A uveèer se èasnici brzo povukoše. Bagoa zatvori šator izvana, pošto je otpravio od svoga gospodara one koji su se još ondje nalazili. Svi odoše na poèinak: bijahu umorni jer se gozba jako oduljila. (Judita 13, 1)

 • Ona bi ulazila uveèer, a ujutro bi se vraæala u drugi harem, pod nadzorom Šaašgaza, kraljeva eunuha, èuvara priležnica. Više se ne bi vraæala kralju, osim ako bi je posebno zaželio i dozvao je k sebi poimence. (Estera 2, 14)

 • Uveèer se vraæaju, reže poput pasa i trèe po gradu. (Psalmi 59, 7)
 • Uveèer se vraæaju, reže poput pasa i trèe po gradu. (Psalmi 59, 15)

 • jutrom cvate i sva se zeleni, a uveèer - veæ se suši i vene. (Psalmi 90, 6)

 • Konji su mu brži od leoparda, hitriji od vukova uveèer; jahaèi mu poskakuju, stižu izdaleka, ustremljeni k'o orlovi da plijen proždru. (Habakuk 1, 8)

 • I taj kraj pripast æe u dio Ostatku doma Judina; tu æe oni izvoditi blago na pašu; uveèer se odmarati u kuæama aškelonskim, jer æe ih pohoditi Jahve, Bog njihov, i on æe promijeniti sudbinu njihovu. (Sefanija 2, 7)

 • A uveèer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove rijeèju i sve bolesnike ozdravi - (Evanðelje po Mateju 8, 16)
“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina