Trouvé 325 Résultats pour: Dade

 • Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oèi zamamljivo, a za mudrost poželjno: ubere ploda njegova i pojede. Dade i svom mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. (Knjiga Postanka 3, 6)

 • Adam pozna svoju ženu te ona rodi sina i nadjenu mu ime Šet. Reèe ona: "Bog mi dade drugo dijete mjesto Abela, koga ubi Kajin." (Knjiga Postanka 4, 25)

 • I Svevišnji Bog, što ti u ruke preda neprijatelje, hvaljen bio!" Abram mu dade desetinu od svega. (Knjiga Postanka 14, 20)

 • Tako, pošto je Abram proboravio deset godina u zemlji kanaanskoj, njegova žena Saraja uzme Hagaru, Egipæanku, sluškinju svoju, pa je dade svome mužu Abramu za ženu. (Knjiga Postanka 16, 3)

 • Zatim Abraham otrèa govedima, uhvati tele, mlado i debelo, i dade ga momku da ga brže zgotovi. (Knjiga Postanka 18, 7)

 • Abimelek uzme ovaca i goveda, sluga i sluškinja pa ih dade Abrahamu; vrati mu i njegovu ženu Saru. (Knjiga Postanka 20, 14)

 • Sara reèe: "Dade mi Bog da se nasmijem, i tko god to èuje nasmijat æe mi se." (Knjiga Postanka 21, 6)

 • Rano ujutro Abraham uze kruha i mješinicu vode pa dade Hagari; stavi to na njezina ramena, zajedno s djeèakom, te je otpusti. Vrludala je amo-tamo po pustinji Beer Šebe. (Knjiga Postanka 21, 14)

 • Abraham uzme ovaca i goveda pa ih dade Abimeleku te njih dvojica sklope savez. (Knjiga Postanka 21, 27)

 • Onome mjestu Abraham dade ime "Jahve proviða". Zato se danas veli: "Na brdu Jahvina proviðanja." (Knjiga Postanka 22, 14)

 • "Pij, gospodine!" - odgovori ona. Brzo spusti krèag na ruku i dade mu piti. (Knjiga Postanka 24, 18)

 • Sluga zatim izvadi srebrnih i zlatnih predmeta te haljina i dade ih Rebeki, a dade darova i njezinu bratu i majci. (Knjiga Postanka 24, 53)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina