3. ἐλέησόν με κύριε ὅτι ἀσθενής εἰμι ἴασαί με κύριε ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina