27. eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide taV ceiraV mou kai fere thn ceira sou kai bale eiV thn pleuran mou kai mh ginou apistoV alla pistoV

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina