31. kai eiden o qeoV ta panta osa epoihsen kai idou kala lian kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera ekth

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina