Löydetty 1291 Tulokset: upo

 • exhlqen de to etoV ekeino kai hlqon proV auton en tw etei tw deuterw kai eipan autw mhpote ektribwmen apo tou kuriou hmwn ei gar ekleloipen to argurion kai ta uparconta kai ta kthnh proV se ton kurion kai ouc upoleipetai hmin enantion tou kuriou hmwn all' h to idion swma kai h gh hmwn (Gênesis 47, 18)

 • hggisan de ai hmerai israhl tou apoqanein kai ekalesen ton uion autou iwshf kai eipen autw ei eurhka carin enantion sou upoqeV thn ceira sou upo ton mhron mou kai poihseiV ep' eme elehmosunhn kai alhqeian tou mh me qayai en aiguptw (Gênesis 47, 29)

 • kai mwushV hn poimainwn ta probata ioqor tou gambrou autou tou ierewV madiam kai hgagen ta probata upo thn erhmon kai hlqen eiV to oroV cwrhb (Êxodo 3, 1)

 • kai eipen mh eggishV wde lusai to upodhma ek twn podwn sou o gar topoV en w su esthkaV gh agia estin (Êxodo 3, 5)

 • analabwn de mwushV thn gunaika kai ta paidia anebibasen auta epi ta upozugia kai epestreyen eiV aigupton elaben de mwushV thn rabdon thn para tou qeou en th ceiri autou (Êxodo 4, 20)

 • kai emastigwqhsan oi grammateiV tou genouV twn uiwn israhl oi katastaqenteV ep' autouV upo twn epistatwn tou faraw legonteV dia ti ou sunetelesate taV suntaxeiV umwn thV plinqeiaV kaqaper ecqeV kai trithn hmeran kai to thV shmeron (Êxodo 5, 14)

 • eipen de mwushV proV faraw taxai proV me pote euxwmai peri sou kai peri twn qerapontwn sou kai peri tou laou sou afanisai touV batracouV apo sou kai apo tou laou sou kai ek twn oikiwn umwn plhn en tw potamw upoleifqhsontai (Êxodo 8, 5)

 • kai periaireqhsontai oi batracoi apo sou kai ek twn oikiwn umwn kai ek twn epaulewn kai apo twn qerapontwn sou kai apo tou laou sou plhn en tw potamw upoleifqhsontai (Êxodo 8, 7)

 • idou ceir kuriou epestai en toiV kthnesin sou toiV en toiV pedioiV en te toiV ippoiV kai en toiV upozugioiV kai taiV kamhloiV kai bousin kai probatoiV qanatoV megaV sfodra (Êxodo 9, 3)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn legwn badizete latreusate kuriw tw qew umwn plhn twn probatwn kai twn bown upolipesqe kai h aposkeuh umwn apotrecetw meq' umwn (Êxodo 10, 24)

 • kai ta kthnh hmwn poreusetai meq' hmwn kai ouc upoleiyomeqa oplhn ap' autwn gar lhmyomeqa latreusai kuriw tw qew hmwn hmeiV de ouk oidamen ti latreuswmen kuriw tw qew hmwn ewV tou elqein hmaV ekei (Êxodo 10, 26)

 • outwV de fagesqe auto ai osfueV umwn periezwsmenai kai ta upodhmata en toiV posin umwn kai ai bakthriai en taiV cersin umwn kai edesqe auto meta spoudhV pasca estin kuriw (Êxodo 12, 11)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraquíssimo com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina