Löydetty 849 Tulokset: umaV

 • kai ean lalhsh proV umaV faraw legwn dote hmin shmeion h teraV kai ereiV aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon kai riyon authn epi thn ghn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai estai drakwn (Êxodo 7, 9)

 • kai eipen faraw egw apostellw umaV kai qusate kuriw tw qew umwn en th erhmw all' ou makran apoteneite poreuqhnai euxasqe oun peri emou proV kurion (Êxodo 8, 24)

 • euxasqe oun peri emou proV kurion kai pausasqw tou genhqhnai fwnaV qeou kai calazan kai pur kai exapostelw umaV kai ouketi prosqhsesqe menein (Êxodo 9, 28)

 • kai eipen proV autouV estw outwV kurioV meq' umwn kaqoti apostellw umaV mh kai thn aposkeuhn umwn idete oti ponhria prokeitai umin (Êxodo 10, 10)

 • katespeuden de faraw kalesai mwushn kai aarwn legwn hmarthka enantion kuriou tou qeou umwn kai eiV umaV (Êxodo 10, 16)

 • eipen de kurioV proV mwushn eti mian plhghn epaxw epi faraw kai ep' aigupton kai meta tauta exapostelei umaV enteuqen otan de exapostellh umaV sun panti ekbalei umaV ekbolh (Êxodo 11, 1)

 • kai estai to aima umin en shmeiw epi twn oikiwn en aiV umeiV este ekei kai oyomai to aima kai skepasw umaV kai ouk estai en umin plhgh tou ektribhnai otan paiw en gh aiguptw (Êxodo 12, 13)

 • kai estai ean legwsin proV umaV oi uioi umwn tiV h latreia auth (Êxodo 12, 26)

 • ean de tiV proselqh proV umaV proshlutoV poihsai to pasca kuriw peritemeiV autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poihsai auto kai estai wsper kai o autocqwn thV ghV paV aperitmhtoV ouk edetai ap' autou (Êxodo 12, 48)

 • eipen de mwushV proV ton laon mnhmoneuete thn hmeran tauthn en h exhlqate ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV en gar ceiri krataia exhgagen umaV kurioV enteuqen kai ou brwqhsetai zumh (Êxodo 13, 3)

 • kai elaben mwushV ta osta iwshf meq' eautou orkw gar wrkisen iwshf touV uiouV israhl legwn episkoph episkeyetai umaV kurioV kai sunanoisete mou ta osta enteuqen meq' umwn (Êxodo 13, 19)

 • kai eipen mwushV kai aarwn proV pasan sunagwghn uiwn israhl esperaV gnwsesqe oti kurioV exhgagen umaV ek ghV aiguptou (Êxodo 16, 6)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina