Löydetty 52 Tulokset: swthriaV

 • kai anastanteV to prwi wmosan anqrwpoV tw plhsion autou kai exapesteilen autouV isaak kai apwconto ap' autou meta swthriaV (Gênesis 26, 31)

 • kai apostreyh me meta swthriaV eiV ton oikon tou patroV mou kai estai moi kurioV eiV qeon (Gênesis 28, 21)

 • eipen de iwshf mh moi genoito poihsai to rhma touto o anqrwpoV par' w eureqh to kondu autoV estai mou paiV umeiV de anabhte meta swthriaV proV ton patera umwn (Gênesis 44, 17)

 • o qeoV mou fulax estai mou pepoiqwV esomai ep' autw uperaspisthV mou kai keraV swthriaV mou antilhmptwr mou kai katafugh mou swthriaV mou ex adikou swseiV me (II Samuel 22, 3)

 • kai edwkaV moi uperaspismon swthriaV mou kai h upakoh sou eplhqunen me (II Samuel 22, 36)

 • zh kurioV kai euloghtoV o fulax mou kai uywqhsetai o qeoV mou o fulax thV swthriaV mou (II Samuel 22, 47)

 • megalunwn swthriaV basilewV autou kai poiwn eleoV tw cristw autou tw dauid kai tw spermati autou ewV aiwnoV (II Samuel 22, 51)

 • kai eipen anoixon thn qurida kat' anatolaV kai hnoixen kai eipen elisaie toxeuson kai etoxeusen kai eipen beloV swthriaV tw kuriw kai beloV swthriaV en suria kai pataxeiV thn surian en afek ewV sunteleiaV (II Reis 13, 17)

 • kai eipate swson hmaV o qeoV thV swthriaV hmwn kai exelou hmaV ek twn eqnwn tou ainein to onoma to agion sou kai kaucasqai en taiV ainesesin sou (I Crônicas 16, 35)

 • cronou de pollou probebhkotoV eipen autw h gunh autou mecri tinoV karterhseiV legwn [9a] idou anamenw cronon eti mikron prosdecomenoV thn elpida thV swthriaV mou [9b] idou gar hfanistai sou to mnhmosunon apo thV ghV uioi kai qugatereV emhV koiliaV wdineV kai ponoi ouV eiV to kenon ekopiasa meta mocqwn [9c] su te autoV en sapria skwlhkwn kaqhsai dianuktereuwn aiqrioV [9d] kagw planhtiV kai latriV topon ek topou periercomenh kai oikian ex oikiaV prosdecomenh ton hlion pote dusetai ina anapauswmai twn mocqwn kai twn odunwn ai me nun sunecousin [9e] alla eipon ti rhma eiV kurion kai teleuta (Jó 2, 9)

 • porrw genointo oi uioi autwn apo swthriaV kolabrisqeihsan de epi quraiV hssonwn kai ouk estai o exairoumenoV (Jó 5, 4)

 • etaxaV de me en odunaiV kai aperriyaV me apo swthriaV (Jó 30, 22)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina