Löydetty 705 Tulokset: qew

 • kai eisakousontai sou thV fwnhV kai eiseleush su kai h gerousia israhl proV faraw basilea aiguptou kai ereiV proV auton o qeoV twn ebraiwn proskeklhtai hmaV poreuswmeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon ina quswmen tw qew hmwn (Êxodo 3, 18)

 • kai legousin autw o qeoV twn ebraiwn proskeklhtai hmaV poreusomeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon opwV quswmen tw qew hmwn mhpote sunanthsh hmin qanatoV h fonoV (Êxodo 5, 3)

 • kai thn suntaxin thV plinqeiaV hV autoi poiousin kaq' ekasthn hmeran epibaleiV autoiV ouk afeleiV ouden scolazousin gar dia touto kekragasin legonteV poreuqwmen kai quswmen tw qew hmwn (Êxodo 5, 8)

 • kai eipen autoiV scolazete scolastai este dia touto legete poreuqwmen quswmen tw qew hmwn (Êxodo 5, 17)

 • ekalesen de faraw mwushn kai aarwn legwn elqonteV qusate tw qew umwn en th gh (Êxodo 8, 21)

 • kai eipen mwushV ou dunaton genesqai outwV ta gar bdelugmata twn aiguptiwn qusomen kuriw tw qew hmwn ean gar quswmen ta bdelugmata twn aiguptiwn enantion autwn liqobolhqhsomeqa (Êxodo 8, 22)

 • odon triwn hmerwn poreusomeqa eiV thn erhmon kai qusomen kuriw tw qew hmwn kaqaper eipen hmin (Êxodo 8, 23)

 • kai eipen faraw egw apostellw umaV kai qusate kuriw tw qew umwn en th erhmw all' ou makran apoteneite poreuqhnai euxasqe oun peri emou proV kurion (Êxodo 8, 24)

 • kai legousin oi qeraponteV faraw proV auton ewV tinoV estai touto hmin skwlon exaposteilon touV anqrwpouV opwV latreuswsin tw qew autwn h eidenai boulei oti apolwlen aiguptoV (Êxodo 10, 7)

 • kai apestreyan ton te mwushn kai aarwn proV faraw kai eipen autoiV poreuesqe kai latreusate tw qew umwn tineV de kai tineV eisin oi poreuomenoi (Êxodo 10, 8)

 • mh outwV poreuesqwsan de oi andreV kai latreusate tw qew touto gar autoi zhteite exebalon de autouV apo proswpou faraw (Êxodo 10, 11)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn legwn badizete latreusate kuriw tw qew umwn plhn twn probatwn kai twn bown upolipesqe kai h aposkeuh umwn apotrecetw meq' umwn (Êxodo 10, 24)


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina