Löydetty 155 Tulokset: orgh

 • egeneto de wV hkousen o kurioV autou ta rhmata thV gunaikoV autou osa elalhsen proV auton legousa outwV epoihsen moi o paiV sou kai equmwqh orgh (Gênesis 39, 19)

 • kai qumwqeiV orgh kurioV epi mwushn eipen ouk idou aarwn o adelfoV sou o leuithV epistamai oti lalwn lalhsei autoV soi kai idou autoV exeleusetai eiV sunanthsin soi kai idwn se carhsetai en eautw (Êxodo 4, 14)

 • kai nun eason me kai qumwqeiV orgh eiV autouV ektriyw autouV kai poihsw se eiV eqnoV mega (Êxodo 32, 10)

 • kai edehqh mwushV enanti kuriou tou qeou kai eipen ina ti kurie qumoi orgh eiV ton laon sou ouV exhgageV ek ghV aiguptou en iscui megalh kai en tw bracioni sou tw uyhlw (Êxodo 32, 11)

 • kai hn o laoV gogguzwn ponhra enanti kuriou kai hkousen kurioV kai equmwqh orgh kai exekauqh en autoiV pur para kuriou kai katefagen meroV ti thV parembolhV (Números 11, 1)

 • kai hkousen mwushV klaiontwn autwn kata dhmouV autwn ekaston epi thV quraV autou kai equmwqh orgh kurioV sfodra kai enanti mwush hn ponhron (Números 11, 10)

 • kai orgh qumou kuriou ep' autoiV kai aphlqen (Números 12, 9)

 • kai epesan epi proswpon autwn kai eipan qeoV qeoV twn pneumatwn kai pashV sarkoV ei anqrwpoV eiV hmarten epi pasan thn sunagwghn orgh kuriou (Números 16, 22)

 • kai eipen mwushV proV aarwn labe to pureion kai epiqeV ep' auto pur apo tou qusiasthriou kai epibale ep' auto qumiama kai apenegke to tacoV eiV thn parembolhn kai exilasai peri autwn exhlqen gar orgh apo proswpou kuriou hrktai qrauein ton laon (Números 17, 11)

 • kai eipen kurioV tw mwush labe pantaV touV archgouV tou laou kai paradeigmatison autouV kuriw apenanti tou hliou kai apostrafhsetai orgh qumou kuriou apo israhl (Números 25, 4)

 • kai qumwqeiV orgh kurioV ef' umin kai susch ton ouranon kai ouk estai uetoV kai h gh ou dwsei ton karpon authV kai apoleisqe en tacei apo thV ghV thV agaqhV hV edwken o kurioV umin (Deuteronômio 11, 17)

 • ou mh qelhsh o qeoV euilateusai autw all' h tote ekkauqhsetai orgh kuriou kai o zhloV autou en tw anqrwpw ekeinw kai kollhqhsontai en autw pasai ai arai thV diaqhkhV tauthV ai gegrammenai en tw bibliw tou nomou toutou kai exaleiyei kurioV to onoma autou ek thV upo ton ouranon (Deuteronômio 29, 19)


“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina