Löydetty 52 Tulokset: hlion

 • kai mh anableyaV eiV ton ouranon kai idwn ton hlion kai thn selhnhn kai touV asteraV kai panta ton kosmon tou ouranou planhqeiV proskunhshV autoiV kai latreushV autoiV a apeneimen kurioV o qeoV sou auta pasin toiV eqnesin toiV upokatw tou ouranou (Deuteronômio 4, 19)

 • kai estai to prwi ama tw anateilai ton hlion kai orqriseiV kai ekteneiV epi thn polin kai idou autoV kai o laoV o met' autou ekporeuontai proV se kai poihseiV autw kaqaper ean eurh h ceir sou (Juízes 9, 33)

 • kai eipan autw oi andreV thV polewV en th hmera th ebdomh prin dunai ton hlion ti glukuteron melitoV kai ti iscuroteron leontoV kai eipen autoiV samywn ei mh katedamasate mou thn damalin ouk an eurete to problhma mou (Juízes 14, 18)

 • oti su diesteilaV autouV sautw eiV klhronomian ek pantwn twn lawn thV ghV kaqwV elalhsaV en ceiri doulou sou mwush en tw exagagein se touV pateraV hmwn ek ghV aiguptou kurie kurie [53a] tote elalhsen salwmwn uper tou oikou wV sunetelesen tou oikodomhsai auton hlion egnwrisen en ouranw kurioV eipen tou katoikein en gnofw oikodomhson oikon mou oikon ekpreph sautw tou katoikein epi kainothtoV ouk idou auth gegraptai en bibliw thV wdhV (I Reis 8, 53)

 • kai anegnw en autw apo thV wraV tou diafwtisai ton hlion ewV hmisouV thV hmeraV apenanti twn andrwn kai twn gunaikwn kai autoi sunienteV kai wta pantoV tou laou eiV to biblion tou nomou (Neemias 18, 3)

 • cronou de pollou probebhkotoV eipen autw h gunh autou mecri tinoV karterhseiV legwn [9a] idou anamenw cronon eti mikron prosdecomenoV thn elpida thV swthriaV mou [9b] idou gar hfanistai sou to mnhmosunon apo thV ghV uioi kai qugatereV emhV koiliaV wdineV kai ponoi ouV eiV to kenon ekopiasa meta mocqwn [9c] su te autoV en sapria skwlhkwn kaqhsai dianuktereuwn aiqrioV [9d] kagw planhtiV kai latriV topon ek topou periercomenh kai oikian ex oikiaV prosdecomenh ton hlion pote dusetai ina anapauswmai twn mocqwn kai twn odunwn ai me nun sunecousin [9e] alla eipon ti rhma eiV kurion kai teleuta (Jó 2, 9)

 • h ouc orw men hlion ton epifauskonta ekleiponta selhnhn de fqinousan ou gar ep' autoiV estin (Jó 31, 26)

 • wsei khroV o takeiV antanaireqhsontai epepese pur kai ouk eidon ton hlion (Salmos 57, 9)

 • sh estin h hmera kai sh estin h nux su kathrtisw fausin kai hlion (Salmos 73, 16)

 • ton hlion eiV exousian thV hmeraV oti eiV ton aiwna to eleoV autou (Salmos 135, 8)

 • tiV perisseia tw anqrwpw en panti mocqw autou w mocqei upo ton hlion (Eclesiastes 1, 3)

 • ti to gegonoV auto to genhsomenon kai ti to pepoihmenon auto to poihqhsomenon kai ouk estin pan prosfaton upo ton hlion (Eclesiastes 1, 9)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina