Löydetty 6968 Tulokset: epi

 • kai o pemptoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emasswnto taV glwssaV autwn ek tou ponou (Apocalipse 16, 10)

 • kai o ektoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan ton eufrathn kai exhranqh to udwr autou ina etoimasqh h odoV twn basilewn twn apo anatolwn hliou (Apocalipse 16, 12)

 • eisin gar pneumata daimonwn poiounta shmeia ekporeuesqai epi touV basileiV thV ghV kai thV oikoumenhV olhV sunagagein autouV eiV polemon thV hmeraV ekeinhV thV megalhV tou qeou tou pantokratoroV (Apocalipse 16, 14)

 • kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoV egeneto megaV oioV ouk egeneto af ou oi anqrwpoi egenonto epi thV ghV thlikoutoV seismoV outwV megaV (Apocalipse 16, 18)

 • kai calaza megalh wV talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touV anqrwpouV kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek thV plhghV thV calazhV oti megalh estin h plhgh authV sfodra (Apocalipse 16, 21)

 • kai hlqen eiV ek twn epta aggelwn twn econtwn taV epta fialaV kai elalhsen met emou legwn moi deuro deixw soi to krima thV pornhV thV megalhV thV kaqhmenhV epi twn udatwn twn pollwn (Apocalipse 17, 1)

 • kai aphnegken me eiV erhmon en pneumati kai eidon gunaika kaqhmenhn epi qhrion kokkinon gemon onomatwn blasfhmiaV econ kefalaV epta kai kerata deka (Apocalipse 17, 3)

 • kai epi to metwpon authV onoma gegrammenon musthrion babulwn h megalh h mhthr twn pornwn kai twn bdelugmatwn thV ghV (Apocalipse 17, 5)

 • qhrion o eideV hn kai ouk estin kai mellei anabainein ek thV abussou kai eiV apwleian upagein kai qaumasontai oi katoikounteV epi thV ghV wn ou gegraptai ta onomata epi to biblion thV zwhV apo katabolhV kosmou bleponteV to qhrion o ti hn kai ouk estin kaiper estin (Apocalipse 17, 8)

 • kai ta deka kerata a eideV epi to qhrion outoi mishsousin thn pornhn kai hrhmwmenhn poihsousin authn kai gumnhn kai taV sarkaV authV fagontai kai authn katakausousin en puri (Apocalipse 17, 16)

 • kai h gunh hn eideV estin h poliV h megalh h ecousa basileian epi twn basilewn thV ghV (Apocalipse 17, 18)

 • kai h opwra thV epiqumiaV thV yuchV sou aphlqen apo sou kai panta ta lipara kai ta lampra aphlqen apo sou kai ouketi ou mh eurhshV auta (Apocalipse 18, 14)


“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina