Löydetty 6968 Tulokset: epi

 • kai poiei pantaV touV mikrouV kai touV megalouV kai touV plousiouV kai touV ptwcouV kai touV eleuqerouV kai touV doulouV ina dwsh autoiV caragma epi thV ceiroV autwn thV dexiaV h epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 13, 16)

 • kai eidon kai idou arnion esthkoV epi to oroV siwn kai met autou ekaton tessarakonta tessareV ciliadeV ecousai to onoma tou patroV autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 14, 1)

 • kai eidon allon aggelon petwmenon en mesouranhmati econta euaggelion aiwnion euaggelisai touV katoikountaV epi thV ghV kai pan eqnoV kai fulhn kai glwssan kai laon (Apocalipse 14, 6)

 • kai tritoV aggeloV hkolouqhsen autoiV legwn en fwnh megalh ei tiV to qhrion proskunei kai thn eikona autou kai lambanei caragma epi tou metwpou autou h epi thn ceira autou (Apocalipse 14, 9)

 • kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmenoV omoioV uiw anqrwpou ecwn epi thV kefalhV autou stefanon crusoun kai en th ceiri autou drepanon oxu (Apocalipse 14, 14)

 • kai alloV aggeloV exhlqen ek tou naou krazwn en megalh fwnh tw kaqhmenw epi thV nefelhV pemyon to drepanon sou kai qerison oti hlqen soi h wra tou qerisai oti exhranqh o qerismoV thV ghV (Apocalipse 14, 15)

 • kai ebalen o kaqhmenoV epi thn nefelhn to drepanon autou epi thn ghn kai eqerisqh h gh (Apocalipse 14, 16)

 • kai alloV aggeloV exhlqen ek tou qusiasthriou ecwn exousian epi tou puroV kai efwnhsen kraugh megalh tw econti to drepanon to oxu legwn pemyon sou to drepanon to oxu kai trughson touV botruaV thV ghV oti hkmasan ai stafulai authV (Apocalipse 14, 18)

 • kai eidon wV qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touV nikwntaV ek tou qhriou kai ek thV eikonoV autou kai ek tou caragmatoV autou ek tou ariqmou tou onomatoV autou estwtaV epi thn qalassan thn ualinhn econtaV kiqaraV tou qeou (Apocalipse 15, 2)

 • kai aphlqen o prwtoV kai execeen thn fialhn autou epi thn ghn kai egeneto elkoV kakon kai ponhron eiV touV anqrwpouV touV econtaV to caragma tou qhriou kai touV th eikoni autou proskunountaV (Apocalipse 16, 2)

 • kai o tetartoV aggeloV execeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai touV anqrwpouV en puri (Apocalipse 16, 8)

 • kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou econtoV exousian epi taV plhgaV tautaV kai ou metenohsan dounai autw doxan (Apocalipse 16, 9)


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina