Löydetty 2690 Tulokset: egw

 • idou egw esthka epi thV phghV tou udatoV ai de qugatereV twn oikountwn thn polin ekporeuontai antlhsai udwr (Gênesis 24, 13)

 • kai estai h parqenoV h an egw eipw epiklinon thn udrian sou ina piw kai eiph moi pie kai taV kamhlouV sou potiw ewV an pauswntai pinousai tauthn htoimasaV tw paidi sou isaak kai en toutw gnwsomai oti epoihsaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 14)

 • kai eipen autw qugathr baqouhl eimi egw tou melcaV on eteken tw nacwr (Gênesis 24, 24)

 • kai eipen autw deuro eiselqe euloghtoV kurioV ina ti esthkaV exw egw de htoimaka thn oikian kai topon taiV kamhloiV (Gênesis 24, 31)

 • kai eipen paiV abraam egw eimi (Gênesis 24, 34)

 • kai wrkisen me o kurioV mou legwn ou lhmyh gunaika tw uiw mou apo twn qugaterwn twn cananaiwn en oiV egw paroikw en th gh autwn (Gênesis 24, 37)

 • kai elqwn shmeron epi thn phghn eipa kurie o qeoV tou kuriou mou abraam ei su euodoiV thn odon mou hn nun egw poreuomai ep' authn (Gênesis 24, 42)

 • idou egw efesthka epi thV phghV tou udatoV kai ai qugatereV twn anqrwpwn thV polewV exeleusontai udreusasqai udwr kai estai h parqenoV h an egw eipw potison me mikron udwr ek thV udriaV sou (Gênesis 24, 43)

 • eipen de hsau idou egw poreuomai teleutan kai ina ti moi tauta ta prwtotokia (Gênesis 25, 32)

 • sunetaxen de abimelec panti tw law autou legwn paV o aptomenoV tou anqrwpou toutou h thV gunaikoV autou qanatou enocoV estai (Gênesis 26, 11)

 • aparaV de ekeiqen wruxen frear eteron kai ouk emacesanto peri autou kai epwnomasen to onoma autou eurucwria legwn dioti nun eplatunen kurioV hmin kai huxhsen hmaV epi thV ghV (Gênesis 26, 22)

 • kai wfqh autw kurioV en th nukti ekeinh kai eipen egw eimi o qeoV abraam tou patroV sou mh fobou meta sou gar eimi kai huloghka se kai plhqunw to sperma sou dia abraam ton patera sou (Gênesis 26, 24)


“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina