Löydetty 938 Tulokset: egeneto

 • hqelon oun labein auton eiV to ploion kai euqewV to ploion egeneto epi thV ghV eiV hn uphgon (São João 6, 21)

 • scisma oun en tw oclw egeneto di auton (São João 7, 43)

 • scisma oun palin egeneto en toiV ioudaioiV dia touV logouV toutouV (São João 10, 19)

 • egeneto de ta egkainia en toiV ierosolumoiV kai ceimwn hn (São João 10, 22)

 • ei ekeinouV eipen qeouV proV ouV o logoV tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh (São João 10, 35)

 • egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai autou (São João 19, 36)

 • kai gnwston egeneto pasin toiV katoikousin ierousalhm wste klhqhnai to cwrion ekeino th idia dialektw autwn akeldama toutestin cwrion aimatoV (Atos dos Apóstolos 1, 19)

 • kai egeneto afnw ek tou ouranou hcoV wsper feromenhV pnohV biaiaV kai eplhrwsen olon ton oikon ou hsan kaqhmenoi (Atos dos Apóstolos 2, 2)

 • egeneto de pash yuch foboV polla te terata kai shmeia dia twn apostolwn egineto (Atos dos Apóstolos 2, 43)

 • egeneto de epi thn aurion sunacqhnai autwn touV arcontaV kai presbuterouV kai grammateiV eiV ierousalhm (Atos dos Apóstolos 4, 5)

 • akouwn de ananiaV touV logouV toutouV peswn exeyuxen kai egeneto foboV megaV epi pantaV touV akouontaV tauta (Atos dos Apóstolos 5, 5)

 • egeneto de wV wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonoV eishlqen (Atos dos Apóstolos 5, 7)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina