Löydetty 743 Tulokset: Pantev

 • kai oufir kai euila kai iwbab panteV outoi uioi iektan (Gênesis 10, 29)

 • panteV outoi sunefwnhsan epi thn faragga thn alukhn auth h qalassa twn alwn (Gênesis 14, 3)

 • kai panteV oi andreV tou oikou autou kai oi oikogeneiV kai oi argurwnhtoi ex allogenwn eqnwn perietemen autouV (Gênesis 17, 27)

 • kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra (Gênesis 20, 8)

 • uioi de madiam gaifa kai afer kai enwc kai abira kai elraga panteV outoi hsan uioi cettouraV (Gênesis 25, 4)

 • kai eishkousan emmwr kai sucem tou uiou autou panteV oi ekporeuomenoi thn pulhn thV polewV autwn kai perietemonto thn sarka thV akrobustiaV autwn paV arshn (Gênesis 34, 24)

 • sunhcqhsan de panteV oi uioi autou kai ai qugatereV kai hlqon parakalesai auton kai ouk hqelen parakaleisqai legwn oti katabhsomai proV ton uion mou penqwn eiV adou kai eklausen auton o pathr autou (Gênesis 37, 35)

 • panteV esmen uioi enoV anqrwpou eirhnikoi esmen ouk eisin oi paideV sou kataskopoi (Gênesis 42, 11)

 • kai afhken fwnhn meta klauqmou hkousan de panteV oi aiguptioi kai akouston egeneto eiV ton oikon faraw (Gênesis 45, 2)

 • kai exelipen pan to argurion ek ghV aiguptou kai ek ghV canaan hlqon de panteV oi aiguptioi proV iwshf legonteV doV hmin artouV kai ina ti apoqnhskomen enantion sou ekleloipen gar to argurion hmwn (Gênesis 47, 15)

 • panteV outoi uioi iakwb dwdeka kai tauta elalhsen autoiV o pathr autwn kai euloghsen autouV ekaston kata thn eulogian autou euloghsen autouV (Gênesis 49, 28)

 • kai anebh iwshf qayai ton patera autou kai sunanebhsan met' autou panteV oi paideV faraw kai oi presbuteroi tou oikou autou kai panteV oi presbuteroi thV ghV aiguptou (Gênesis 50, 7)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina