Löydetty 75 Tulokset: Arám

 • Szem fiai: Elám, Asszur, Arpachsád, Lud és Árám. (Teremtés könyve 10, 22)

 • Árám fiai: Uc, Hul, Geter és Mas. (Teremtés könyve 10, 23)

 • Ucot, az elsõszülöttet és testvéreit: Buszt, Kemuelt, Aram atyját, (Teremtés könyve 22, 21)

 • Azután a szolga kiválasztott tíz tevét ura tevéi közül, és különféle drágaságaiból is vett magához. Elindult, és elment Aram Naharajimba, Nachor városába. (Teremtés könyve 24, 10)

 • Te pedig mondd az Úr, a te Istened színe elõtt: "Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként; kevesen követték, mégis nagy, erõs és népes néppé vált. (Második Törvénykönyv 26, 5)

 • Izrael fiai újra azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében. Baaloknak, Asztartéknak, valamint Arám, Szidon és Moáb isteneinek, az ammoniták és filiszteusok isteneinek szolgáltak. Elhagyták az Urat, és nem szolgáltak neki. (Bírák könyve 10, 6)

 • Erre fogta az összes ezüstöt és aranyat, ami még volt az Úr templomának kincseskamrájában s ugyanígy a királyi palota kincseit is, és odaadta szolgáinak. Aztán elküldte Aza király õket Benhadadhoz, Tabrimonnak a fiához, aki maga Arám királyának, Hezjonnak volt a fia és Damaszkuszban uralkodott, és ezt üzente neki: (Királyok I. könyve 15, 18)

 • Az Úr azonban azt mondta neki: "Menj, fordulj vissza és vedd utadat Damaszkusz pusztasága felé! Aztán menj, és kend föl Hazaelt Arám királyává, (Királyok I. könyve 19, 15)

 • Arám királya, Benhadad összegyûjtötte egész seregét - harminckét király volt vele szövetségben, lóval, harci szekérrel fölszerelve -, felvonult, körülzárta Szamariát, és ostrom alá fogta. (Királyok I. könyve 20, 1)

 • egyik is, másik is legyõzte a maga ellenségét: Arám menekült, Izrael fiai meg üldözõbe vették õket. Benhadad, Arám királya azonban elmenekült egy hátaslovon. (Királyok I. könyve 20, 20)

 • A próféta Izrael királya elé lépett és azt mondta neki: "Menj, fegyverkezz föl és fontold meg jól, mi a teendõd, mert egy esztendõ elteltével Arám királya (újra) felvonul ellened." (Királyok I. könyve 20, 22)

 • Arám királyához pedig így szóltak szolgái: "Istenük hegynek Istene, azért gyõztek le bennünket. Ha sík területen harcolunk, mi gyõzzük le õket. (Királyok I. könyve 20, 23)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina