Löydetty 162 Tulokset: trideset

 • Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. (Knjiga Postanka 5, 3)

 • Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije. (Knjiga Postanka 5, 5)

 • Po roðenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 5, 16)

 • A pravit æeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu. (Knjiga Postanka 6, 15)

 • Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah. (Knjiga Postanka 11, 12)

 • Kad je Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber. (Knjiga Postanka 11, 14)

 • Kad su Eberu bile trideset i èetiri godine, rodi mu se Peleg. (Knjiga Postanka 11, 16)

 • Po roðenju Pelegovu Eber je živio èetiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kæeri. (Knjiga Postanka 11, 17)

 • Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu. (Knjiga Postanka 11, 18)

 • Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug. (Knjiga Postanka 11, 20)

 • Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor. (Knjiga Postanka 11, 22)

 • "Neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje naðe možda samo trideset?" - opet æe on. "Neæu to uèiniti", odgovori, "ako ih ondje naðem samo trideset." (Knjiga Postanka 18, 30)


“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina