Löydetty 1386 Tulokset: joj

 • i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri. (Prva poslanica Timoteju 1, 4)

 • a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kuæi Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine. (Prva poslanica Timoteju 3, 15)

 • Uistinu, tjelesno vježbanje malo èemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obeæan život - sadašnji i buduæi. (Prva poslanica Timoteju 4, 8)

 • imajuæi na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi - onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam, i u tebi. (Druga poslanica Timoteju 1, 5)

 • i sestri Apiji, i Arhipu, suborcu našem, i Crkvi u tvojoj kuæi. (Poslanica Filemonu 1, 2)

 • a suposvjedoèio Bog znamenjima i èudesima, najrazlièitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji. (Poslanica Hebrejima 2, 4)

 • kad veli: Braæi æu svojoj naviještat ime tvoje, hvalit æu te usred zbora. (Poslanica Hebrejima 2, 12)

 • Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno oèima Onoga komu nam je dati raèun. (Poslanica Hebrejima 4, 13)

 • ona pak koja donosi trnje i draè, odbaèena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je: "U oganj!" (Poslanica Hebrejima 6, 8)

 • jer Zakon nije ništa priveo k savršenstvu - a uvodi se bolja nada, po kojoj se približujemo Bogu. (Poslanica Hebrejima 7, 19)

 • u njoj zlatni kadionik i Kovèeg saveza, sav optoèen zlatom, a u njemu zlatna posuda s manom i štap Aronov, koji je ono procvao, i ploèe Saveza; (Poslanica Hebrejima 9, 4)

 • i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uðe jednom zauvijek u Svetinju i naðe vjeèno otkupljenje. (Poslanica Hebrejima 9, 12)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina