Löydetty 239 Tulokset: æemo

 • Juda tada reèe bratu Šimunu: "Izaberi sebi ljude pa idi, izbavi svoju braæu u Galileji! A ja i brat Jonatan poæi æemo u Galaaditidu." (Prva knjiga o Makabejcima 5, 17)

 • a ako se poboji i utabori s one strane potoka, prijeæi æemo mi, udariti i nadvladati ga." (Prva knjiga o Makabejcima 5, 41)

 • Juda im posla poruku sastavljenu ovim miroljubivim rijeèima: "Pustite nas da proðemo preko vaše zemlje, da doðemo u svoju; nitko vam neæe uèiniti nikakve štete, samo æemo proæi." Ali im nisu htjeli otvoriti. (Prva knjiga o Makabejcima 5, 48)

 • Potuže li se još jednom na tebe, ustat æemo na obranu njihovih prava i zavojštit æemo protiv tebe na moru i na kopnu.'" (Prva knjiga o Makabejcima 8, 32)

 • Onako zabrinut reèe onima koji su preostali: "Ustanimo! Hajdemo na protivnike! Možda æemo ih ipak suzbiti." (Prva knjiga o Makabejcima 9, 8)

 • Ostanite nam vjerni i dalje, a mi æemo vam dobroèinstvima vraæati ono što za nas budete èinili. (Prva knjiga o Makabejcima 10, 27)

 • Oprostit æemo vas mnogih daæa i podijelit æemo vam darove. (Prva knjiga o Makabejcima 10, 28)

 • Svi su pogani oko njih nastojali da ih istrijebe. Govorili su: "Nemaju ni voðe ni pomoænika. Vrijeme je da udarimo na njih, pa æemo im zatrti spomen meðu ljudima!" Ê(143.-134. prije Krista) (Prva knjiga o Makabejcima 12, 53)

 • Preuzmi vodstvo u našem ratu. Što nam god ti zapovjediš, mi æemo izvršiti." (Prva knjiga o Makabejcima 13, 9)

 • Zato sad pošalji stotinu srebrnih talenata i dva njegova sina kao taoce, da se, kad bude pušten na slobodu, ne odmetne od nas. Onda æemo ga pustiti." (Prva knjiga o Makabejcima 13, 16)

 • Kad ponovo osvojimo svoje kraljevstvo, obasut æemo tebe, tvoj narod i Hram takvim èastima da æe vam slava zablistati po svoj zemlji." (Prva knjiga o Makabejcima 15, 9)

 • Ako pak neæete, dajte mjesto toga pet stotina srebrnih talenata, a za štete što ste ih poèinili i za poreze gradova drugih pet stotina talenata; ako ni toga neæete, poæi æemo protiv vas u rat." (Prva knjiga o Makabejcima 15, 31)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina