4. ὁ θεός ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου καὶ σωθησόμεθα

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina