100. ὑπὲρ πρεσβυτέρους συνῆκα ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina