31. enwtizou iwb kai akoue mou kwfeuson kai egw eimi lalhsw

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina