64. kai anableyasa rebekka toiV ofqalmoiV eiden ton isaak kai katephdhsen apo thV kamhlou

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina