7. kai fwV exwqen on tropon ai exedrai thV aulhV thV exwteraV ai blepousai apenanti twn exedrwn twn proV borran mhkoV phcewn penthkonta
“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina