1. kai exhgagen me eiV thn aulhn thn exwteran kata anatolaV katenanti thV pulhV thV proV borran kai eishgagen me kai idou exedrai pente ecomenai tou apoloipou kai ecomenai tou diorizontoV proV borran
“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina