Fundar 33 Resultados para: zugon

 • kai epi th macairh sou zhsh kai tw adelfw sou douleuseiV estai de hnika ean kaqelhV kai ekluseiV ton zugon autou apo tou trachlou sou (Gênesis 27, 40)
 • kai estai h poliV h eggizousa tw traumatia kai lhmyetai h gerousia thV polewV ekeinhV damalin ek bown htiV ouk eirgastai kai htiV ouc eilkusen zugon (Deuteronômio 21, 3)

 • o pathr sou esklhrunen ton zugon hmwn kai nun afeV apo thV douleiaV tou patroV sou thV sklhraV kai apo tou zugou autou tou bareoV ou edwken ef' hmaV kai douleusomen soi (II Crônicas 10, 4)

 • kai elalhsan autw ta paidaria ta ektrafenta met' autou outwV lalhseiV tw law tw lalhsanti proV se legwn o pathr sou ebarunen ton zugon hmwn kai su afeV af' hmwn outwV ereiV o mikroV daktuloV mou pacuteroV thV osfuoV tou patroV mou (II Crônicas 10, 10)

 • kai nun o pathr mou epaideusen umaV zugw barei kai egw prosqhsw epi ton zugon umwn o pathr mou epaideusen umaV en mastigxin kai egw paideusw umaV en skorpioiV (II Crônicas 10, 11)

 • kai elalhsen proV autouV kata thn boulhn twn newterwn legwn o pathr mou ebarunen ton zugon umwn kai egw prosqhsw ep' auton o pathr mou epaideusen umaV en mastigxin kai egw paideusw umaV en skorpioiV (II Crônicas 10, 14)

 • dhseiV de en imasi zugon autou h elkusei sou aulakaV en pediw (Jó 39, 10)
 • diarrhxwmen touV desmouV autwn kai aporriywmen af' hmwn ton zugon autwn (Salmos 2, 3)

 • kai tou arai ton zugon ap' autwn oti eidon thn basileian twn ellhnwn katadouloumenouV ton israhl douleia (I Macabeus 8, 18)

 • kai peri twn kakwn wn o basileuV dhmhtrioV sunteleitai eiV autouV egrayamen autw legonteV dia ti ebarunaV ton zugon sou epi touV filouV hmwn touV summacouV ioudaiouV (I Macabeus 8, 31)

 • makarioV o skepasqeiV ap' authV oV ou dihlqen en tw qumw authV oV ouc eilkusen ton zugon authV kai en toiV desmoiV authV ouk edeqh (Eclesiástico 28, 19)

 • kai toiV logoiV sou poihson zugon kai staqmon kai tw stomati sou poihson quran kai moclon (Eclesiástico 28, 25)
“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina