Fundar 191 Resultados para: tekna

 • kai th gunaiki eipen plhqunwn plhqunw taV lupaV sou kai ton stenagmon sou en lupaiV texh tekna kai proV ton andra sou h apostrofh sou kai autoV sou kurieusei (Gênesis 3, 16)

 • idousa de rachl oti ou tetoken tw iakwb kai ezhlwsen rachl thn adelfhn authV kai eipen tw iakwb doV moi tekna ei de mh teleuthsw egw (Gênesis 30, 1)

 • kai proshggisan ai paidiskai kai ta tekna autwn kai prosekunhsan (Gênesis 33, 6)

 • kai proshggisen leia kai ta tekna authV kai prosekunhsan kai meta tauta proshggisen rachl kai iwshf kai prosekunhsan (Gênesis 33, 7)

 • ediyhsen de ekei o laoV udati kai egogguzen ekei o laoV proV mwushn legonteV ina ti touto anebibasaV hmaV ex aiguptou apokteinai hmaV kai ta tekna hmwn kai ta kthnh tw diyei (Êxodo 17, 3)

 • ou proskunhseiV autoiV oude mh latreushV autoiV egw gar eimi kurioV o qeoV sou qeoV zhlwthV apodidouV amartiaV paterwn epi tekna ewV trithV kai tetarthV geneaV toiV misousin me (Êxodo 20, 5)

 • kai dikaiosunhn diathrwn kai poiwn eleoV eiV ciliadaV afairwn anomiaV kai adikiaV kai amartiaV kai ou kaqariei ton enocon epagwn anomiaV paterwn epi tekna kai epi tekna teknwn epi trithn kai tetarthn genean (Êxodo 34, 7)

 • kai exeleusetai th afesei kai ta tekna autou met' autou kai apeleusetai eiV thn genean autou eiV thn katascesin thn patrikhn apodrameitai (Levítico 25, 41)

 • kurioV makroqumoV kai polueleoV kai alhqinoV afairwn anomiaV kai adikiaV kai amartiaV kai kaqarismw ou kaqariei ton enocon apodidouV amartiaV paterwn epi tekna ewV trithV kai tetarthV (Números 14, 18)

 • h mhn ouk oyontai thn ghn hn wmosa toiV patrasin autwn all' h ta tekna autwn a estin met' emou wde osoi ouk oidasin agaqon oude kakon paV newteroV apeiroV toutoiV dwsw thn ghn panteV de oi paroxunanteV me ouk oyontai authn (Números 14, 23)

 • kai apesthsan apo thV skhnhV kore kuklw kai daqan kai abirwn exhlqon kai eisthkeisan para taV quraV twn skhnwn autwn kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn kai h aposkeuh autwn (Números 16, 27)

 • kai ekrathsamen paswn twn polewn autou en tw kairw ekeinw kai exwleqreusamen pasan polin exhV kai taV gunaikaV autwn kai ta tekna autwn ou katelipomen zwgreian (Deuteronômio 2, 34)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina