Fundar 228 Resultados para: qusiasthrion

 • kai wkodomhsen nwe qusiasthrion tw qew kai elaben apo pantwn twn kthnwn twn kaqarwn kai apo pantwn twn peteinwn twn kaqarwn kai anhnegken olokarpwseiV epi to qusiasthrion (Gênesis 8, 20)
 • kai wfqh kurioV tw abram kai eipen autw tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn kai wkodomhsen ekei abram qusiasthrion kuriw tw ofqenti autw (Gênesis 12, 7)

 • kai apesth ekeiqen eiV to oroV kat' anatolaV baiqhl kai esthsen ekei thn skhnhn autou baiqhl kata qalassan kai aggai kat' anatolaV kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw kai epekalesato epi tw onomati kuriou (Gênesis 12, 8)

 • kai aposkhnwsaV abram elqwn katwkhsen para thn drun thn mambrh h hn en cebrwn kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kuriw (Gênesis 13, 18)

 • hlqon epi ton topon on eipen autw o qeoV kai wkodomhsen ekei abraam qusiasthrion kai epeqhken ta xula kai sumpodisaV isaak ton uion autou epeqhken auton epi to qusiasthrion epanw twn xulwn (Gênesis 22, 9)

 • kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai epekalesato to onoma kuriou kai ephxen ekei thn skhnhn autou wruxan de ekei oi paideV isaak frear (Gênesis 26, 25)

 • kai esthsen ekei qusiasthrion kai epekalesato ton qeon israhl (Gênesis 33, 20)
 • eipen de o qeoV proV iakwb anastaV anabhqi eiV ton topon baiqhl kai oikei ekei kai poihson ekei qusiasthrion tw qew tw ofqenti soi en tw apodidraskein se apo proswpou hsau tou adelfou sou (Gênesis 35, 1)

 • kai anastanteV anabwmen eiV baiqhl kai poihswmen ekei qusiasthrion tw qew tw epakousanti moi en hmera qliyewV oV hn met' emou kai dieswsen me en th odw h eporeuqhn (Gênesis 35, 3)

 • kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai ekalesen to onoma tou topou baiqhl ekei gar epefanh autw o qeoV en tw apodidraskein auton apo proswpou hsau tou adelfou autou (Gênesis 35, 7)

 • kai wkodomhsen mwushV qusiasthrion kuriw kai epwnomasen to onoma autou kurioV mou katafugh (Êxodo 17, 15)

 • qusiasthrion ek ghV poihsete moi kai qusete ep' autou ta olokautwmata kai ta swthria umwn ta probata kai touV moscouV umwn en panti topw ou ean eponomasw to onoma mou ekei kai hxw proV se kai euloghsw se (Êxodo 20, 24)
“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina