Fundar 1569 Resultados para: qeou

 • kai mwushV anebh eiV to oroV tou qeou kai ekalesen auton o qeoV ek tou orouV legwn tade ereiV tw oikw iakwb kai anaggeleiV toiV uioiV israhl (Êxodo 19, 3)

 • kai exhgagen mwushV ton laon eiV sunanthsin tou qeou ek thV parembolhV kai paresthsan upo to oroV (Êxodo 19, 17)

 • ou lhmyh to onoma kuriou tou qeou sou epi mataiw ou gar mh kaqarish kurioV ton lambanonta to onoma autou epi mataiw (Êxodo 20, 7)

 • prosaxei auton o kurioV autou proV to krithrion tou qeou kai tote prosaxei auton epi thn quran epi ton staqmon kai truphsei autou o kurioV to ouV tw ophtiw kai douleusei autw eiV ton aiwna (Êxodo 21, 6)

 • ean de mh eureqh o kleyaV proseleusetai o kurioV thV oikiaV enwpion tou qeou kai omeitai h mhn mh autoV peponhreusqai ef' olhV thV parakataqhkhV tou plhsion (Êxodo 22, 7)

 • kata pan rhton adikhma peri te moscou kai upozugiou kai probatou kai imatiou kai pashV apwleiaV thV egkaloumenhV o ti oun an h enwpion tou qeou eleusetai h krisiV amfoterwn kai o alouV dia tou qeou apoteisei diploun tw plhsion (Êxodo 22, 8)

 • orkoV estai tou qeou ana meson amfoterwn h mhn mh auton peponhreusqai kaq' olhV thV parakataqhkhV tou plhsion kai outwV prosdexetai o kurioV autou kai ouk apoteisei (Êxodo 22, 10)

 • treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou sou (Êxodo 23, 17)

 • taV aparcaV twn prwtogenhmatwn thV ghV sou eisoiseiV eiV ton oikon kuriou tou qeou sou ouc eyhseiV arna en galakti mhtroV autou (Êxodo 23, 19)

 • eishlqen de mwushV kai dihghsato tw law panta ta rhmata tou qeou kai ta dikaiwmata apekriqh de paV o laoV fwnh mia legonteV pantaV touV logouV ouV elalhsen kurioV poihsomen kai akousomeqa (Êxodo 24, 3)

 • kai twn epilektwn tou israhl ou diefwnhsen oude eiV kai wfqhsan en tw topw tou qeou kai efagon kai epion (Êxodo 24, 11)

 • kai anastaV mwushV kai ihsouV o paresthkwV autw anebhsan eiV to oroV tou qeou (Êxodo 24, 13)


“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina