Fundar 5 Resultados para: pista

  • ouc armosei afroni ceilh pista oude dikaiw ceilh yeudh (Provérbios 17, 7)

  • prosecete toiV wtioiV umwn kai epakolouqhsate taiV odoiV mou epakousate mou kai zhsetai en agaqoiV h yuch umwn kai diaqhsomai umin diaqhkhn aiwnion ta osia dauid ta pista (Isaías 55, 3)

  • efraim eiV afanismon egeneto en hmeraiV elegcou en taiV fulaiV tou israhl edeixa pista (Oséias 5, 9)

  • oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eiV diafqoran outwV eirhken oti dwsw umin ta osia dabid ta pista (Atos dos Apóstolos 13, 34)

  • ei tiV estin anegklhtoV miaV gunaikoV anhr tekna ecwn pista mh en kathgoria aswtiaV h anupotakta (Tito 1, 6)


“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina