Fundar 36 Resultados para: miaV

 • exelipen de to udwr ek tou askou kai erriyen to paidion upokatw miaV elathV (Gênesis 21, 15)

 • enarcomenou th tessareskaidekath hmera tou mhnoV tou prwtou af' esperaV edesqe azuma ewV hmeraV miaV kai eikadoV tou mhnoV ewV esperaV (Êxodo 12, 18)

 • mhkoV thV aulaiaV thV miaV oktw kai eikosi phcewn kai euroV tessarwn phcewn h aulaia h mia estai metron to auto estai pasaiV taiV aulaiaiV (Êxodo 26, 2)

 • kai poihseiV autaiV agkulaV uakinqinaV epi tou ceilouV thV aulaiaV thV miaV ek tou enoV merouV eiV thn sumbolhn kai outwV poihseiV epi tou ceilouV thV aulaiaV thV exwteraV proV th sumbolh th deutera (Êxodo 26, 4)

 • to mhkoV thV derrewV thV miaV estai triakonta phcewn kai tessarwn phcewn to euroV thV derrewV thV miaV metron to auto estai taiV endeka derresi (Êxodo 26, 8)

 • kai poihseiV agkulaV penthkonta epi tou ceilouV thV derrewV thV miaV thV ana meson kata sumbolhn kai penthkonta agkulaV poihseiV epi tou ceilouV thV derrewV thV sunaptoushV thV deuteraV (Êxodo 26, 10)

 • oktw kai eikosi phcewn mhkoV thV aulaiaV thV miaV to auto hsan pasai kai tessarwn phcwn to euroV thV aulaiaV thV miaV (Êxodo 37, 2)

 • ean de paragenhtai o leuithV ek miaV twn polewn umwn ek pantwn twn uiwn israhl ou autoV paroikei kaqoti epiqumei h yuch autou eiV ton topon on an eklexhtai kurioV (Deuteronômio 18, 6)

 • kai esth o hlioV kai h selhnh en stasei ewV hmunato o qeoV touV ecqrouV autwn kai esth o hlioV kata meson tou ouranou ou proeporeueto eiV dusmaV eiV teloV hmeraV miaV (Josué 10, 13)

 • kai wrqrisen abessalwm kai esth ana ceira thV odou thV pulhV kai egeneto paV anhr w egeneto krisiV hlqen proV ton basilea eiV krisin kai ebohsen proV auton abessalwm kai elegen autw ek poiaV polewV su ei kai eipen o anhr ek miaV fulwn israhl o douloV sou (II Samuel 15, 2)

 • kai epoihsen deka mecwnwq calkaV pente phceiV mhkoV thV mecwnwq thV miaV kai tessareV phceiV platoV authV kai ex en phcei uyoV authV (I Reis 7, 14)

 • ai tessareV wmiai epi twn tessarwn gwniwn thV mecwnwq thV miaV ek thV mecwnwq oi wmoi authV (I Reis 7, 20)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina