Fundar 132 Resultados para: isaak

 • oti de egeirontai oi nekroi kai mwshV emhnusen epi thV batou wV legei kurion ton qeon abraam kai ton qeon isaak kai ton qeon iakwb (São Lucas 20, 37)

 • o qeoV abraam kai isaak kai iakwb o qeoV twn paterwn hmwn edoxasen ton paida autou ihsoun on umeiV paredwkate kai hrnhsasqe auton kata proswpon pilatou krinantoV ekeinou apoluein (Atos dos Apóstolos 3, 13)

 • kai edwken autw diaqhkhn peritomhV kai outwV egennhsen ton isaak kai perietemen auton th hmera th ogdoh kai o isaak ton iakwb kai o iakwb touV dwdeka patriarcaV (Atos dos Apóstolos 7, 8)

 • egw o qeoV twn paterwn sou o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb entromoV de genomenoV mwshV ouk etolma katanohsai (Atos dos Apóstolos 7, 32)

 • oud oti eisin sperma abraam panteV tekna all en isaak klhqhsetai soi sperma (Romanos 9, 7)

 • ou monon de alla kai rebekka ex enoV koithn ecousa isaak tou patroV hmwn (Romanos 9, 10)

 • hmeiV de adelfoi kata isaak epaggeliaV tekna esmen (Gálatas 4, 28)

 • pistei parwkhsen eiV thn ghn thV epaggeliaV wV allotrian en skhnaiV katoikhsaV meta isaak kai iakwb twn sugklhronomwn thV epaggeliaV thV authV (Hebreus 11, 9)

 • pistei prosenhnocen abraam ton isaak peirazomenoV kai ton monogenh proseferen o taV epaggeliaV anadexamenoV (Hebreus 11, 17)

 • proV on elalhqh oti en isaak klhqhsetai soi sperma (Hebreus 11, 18)

 • pistei peri mellontwn euloghsen isaak ton iakwb kai ton hsau (Hebreus 11, 20)

 • abraam o pathr hmwn ouk ex ergwn edikaiwqh anenegkaV isaak ton uion autou epi to qusiasthrion (São Tiago 2, 21)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina