Fundar 276 Resultados para: hmeiV

 • kurie o qeoV israhl dikaioV su oti kateleifqhmen diaswzomenoi wV h hmera auth idou hmeiV enantion sou en plhmmeleiaiV hmwn oti ouk estin sthnai enwpion sou epi toutw (Neemias 9, 15)

 • kai apekriqh seceniaV uioV iihl apo uiwn hlam kai eipen tw esdra hmeiV hsunqethsamen tw qew hmwn kai ekaqisamen gunaikaV allotriaV apo lawn thV ghV kai nun estin upomonh tw israhl epi toutw (Neemias 10, 2)

 • anasta oti epi se to rhma kai hmeiV meta sou krataiou kai poihson (Neemias 10, 4)

 • kai epestreya autoiV logon kai eipa autoiV o qeoV tou ouranou autoV euodwsei hmin kai hmeiV douloi autou kaqaroi kai oikodomhsomen kai umin ouk estin meriV kai dikaiosunh kai mnhmosunon en ierousalhm (Neemias 12, 20)

 • kai egeneto hnika hkousen sanaballat oti hmeiV oikodomoumen to teicoV kai ponhron hn autw kai wrgisqh epi polu kai exegela epi toiV ioudaioiV (Neemias 13, 33)

 • kai eipen ioudaV sunetribh h iscuV twn ecqrwn kai o couV poluV kai hmeiV ou dunhsomeqa oikodomein en tw teicei (Neemias 14, 4)

 • kai egeneto hnika hkousan oi ecqroi hmwn oti egnwsqh hmin kai dieskedasen o qeoV thn boulhn autwn kai epestreyamen panteV hmeiV eiV to teicoV anhr eiV to ergon autou (Neemias 14, 9)

 • kai eipa proV touV entimouV kai proV touV arcontaV kai proV touV kataloipouV tou laou to ergon platu kai polu kai hmeiV skorpizomeqa epi tou teicouV makran anhr apo tou adelfou autou (Neemias 14, 13)

 • kai hmeiV poiounteV to ergon kai hmisu autwn kratounteV taV logcaV apo anabasewV tou orqrou ewV exodou twn astrwn (Neemias 14, 15)

 • kai hsan tineV legonteV en uioiV hmwn kai en qugatrasin hmwn hmeiV polloi kai lhmyomeqa siton kai fagomeqa kai zhsomeqa (Neemias 15, 2)

 • kai eisin tineV legonteV agroi hmwn kai ampelwneV hmwn kai oikiai hmwn hmeiV diegguwmen kai lhmyomeqa siton kai fagomeqa (Neemias 15, 3)

 • kai nun wV sarx adelfwn hmwn sarx hmwn wV uioi autwn uioi hmwn kai idou hmeiV katadunasteuomen touV uiouV hmwn kai taV qugateraV hmwn eiV doulouV kai eisin apo qugaterwn hmwn katadunasteuomenai kai ouk estin dunamiV ceirwn hmwn kai agroi hmwn kai ampelwneV hmwn toiV entimoiV (Neemias 15, 5)


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina