Fundar 248 Resultados para: faraw

 • eipen de faraw tw iwshf egw faraw aneu sou ouk exarei ouqeiV thn ceira autou epi pash gh aiguptou (Gênesis 41, 44)

 • kai ekalesen faraw to onoma iwshf yonqomfanhc kai edwken autw thn asenneq qugatera petefrh ierewV hliou polewV autw gunaika (Gênesis 41, 45)

 • iwshf de hn etwn triakonta ote esth enantion faraw basilewV aiguptou exhlqen de iwshf ek proswpou faraw kai dihlqen pasan ghn aiguptou (Gênesis 41, 46)

 • kai epeinasen pasa h gh aiguptou ekekraxen de o laoV proV faraw peri artwn eipen de faraw pasi toiV aiguptioiV poreuesqe proV iwshf kai o ean eiph umin poihsate (Gênesis 41, 55)

 • en toutw faneisqe nh thn ugieian faraw ou mh exelqhte enteuqen ean mh o adelfoV umwn o newteroV elqh wde (Gênesis 42, 15)

 • aposteilate ex umwn ena kai labete ton adelfon umwn umeiV de apacqhte ewV tou fanera genesqai ta rhmata umwn ei alhqeuete h ou ei de mh nh thn ugieian faraw h mhn kataskopoi este (Gênesis 42, 16)

 • eggisaV de autw ioudaV eipen deomai kurie lalhsatw o paiV sou rhma enantion sou kai mh qumwqhV tw paidi sou oti su ei meta faraw (Gênesis 44, 18)

 • kai afhken fwnhn meta klauqmou hkousan de panteV oi aiguptioi kai akouston egeneto eiV ton oikon faraw (Gênesis 45, 2)

 • nun oun ouc umeiV me apestalkate wde all' h o qeoV kai epoihsen me wV patera faraw kai kurion pantoV tou oikou autou kai arconta pashV ghV aiguptou (Gênesis 45, 8)

 • kai diebohqh h fwnh eiV ton oikon faraw legonteV hkasin oi adelfoi iwshf ecarh de faraw kai h qerapeia autou (Gênesis 45, 16)

 • eipen de faraw proV iwshf eipon toiV adelfoiV sou touto poihsate gemisate ta poreia umwn kai apelqate eiV ghn canaan (Gênesis 45, 17)

 • epoihsan de outwV oi uioi israhl edwken de iwshf autoiV amaxaV kata ta eirhmena upo faraw tou basilewV kai edwken autoiV episitismon eiV thn odon (Gênesis 45, 21)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina