Fundar 248 Resultados para: faraw

 • elalhsen de faraw tw iwshf legwn en tw upnw mou wmhn estanai para to ceiloV tou potamou (Gênesis 41, 17)

 • kai eipen iwshf tw faraw to enupnion faraw en estin osa o qeoV poiei edeixen tw faraw (Gênesis 41, 25)

 • ai epta boeV ai kalai epta eth estin kai oi epta stacueV oi kaloi epta eth estin to enupnion faraw en estin (Gênesis 41, 26)

 • to de rhma o eirhka faraw osa o qeoV poiei edeixen tw faraw (Gênesis 41, 28)

 • peri de tou deuterwsai to enupnion faraw diV oti alhqeV estai to rhma to para tou qeou kai tacunei o qeoV tou poihsai auto (Gênesis 41, 32)

 • kai poihsatw faraw kai katasthsatw toparcaV epi thV ghV kai apopemptwsatwsan panta ta genhmata thV ghV aiguptou twn epta etwn thV euqhniaV (Gênesis 41, 34)

 • kai sunagagetwsan panta ta brwmata twn epta etwn twn ercomenwn twn kalwn toutwn kai sunacqhtw o sitoV upo ceira faraw brwmata en taiV polesin fulacqhtw (Gênesis 41, 35)

 • hresen de ta rhmata enantion faraw kai enantion pantwn twn paidwn autou (Gênesis 41, 37)

 • kai eipen faraw pasin toiV paisin autou mh eurhsomen anqrwpon toiouton oV ecei pneuma qeou en autw (Gênesis 41, 38)

 • eipen de faraw tw iwshf epeidh edeixen o qeoV soi panta tauta ouk estin anqrwpoV fronimwteroV kai sunetwteroV sou (Gênesis 41, 39)

 • eipen de faraw tw iwshf idou kaqisthmi se shmeron epi pashV ghV aiguptou (Gênesis 41, 41)

 • kai perielomenoV faraw ton daktulion apo thV ceiroV autou perieqhken auton epi thn ceira iwshf kai enedusen auton stolhn bussinhn kai perieqhken kloion crusoun peri ton trachlon autou (Gênesis 41, 42)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina