Fundar 249 Resultados para: eikosi

 • kai eipen kurioV o qeoV ou mh katameinh to pneuma mou en toiV anqrwpoiV toutoiV eiV ton aiwna dia to einai autouV sarkaV esontai de ai hmerai autwn ekaton eikosi eth (Gênesis 6, 3)

 • kai ezhsen nacwr meta to gennhsai auton ton qara eth ekaton eikosi ennea kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen (Gênesis 11, 25)

 • kai eipen epeidh ecw lalhsai proV ton kurion ean de eureqwsin ekei eikosi kai eipen ou mh apolesw eneken twn eikosi (Gênesis 18, 31)

 • egeneto de h zwh sarraV eth ekaton eikosi epta (Gênesis 23, 1)

 • tauta moi eikosi eth egw eimi meta sou ta probata sou kai ai aigeV sou ouk hteknwqhsan kriouV twn probatwn sou ou katefagon (Gênesis 31, 38)

 • tauta moi eikosi eth egw eimi en th oikia sou edouleusa soi deka tessara eth anti twn duo qugaterwn sou kai ex eth en toiV probatoiV sou kai parelogisw ton misqon mou deka amnasin (Gênesis 31, 41)

 • aigaV diakosiaV tragouV eikosi probata diakosia kriouV eikosi (Gênesis 32, 15)

 • kamhlouV qhlazousaV kai ta paidia autwn triakonta boaV tessarakonta taurouV deka onouV eikosi kai pwlouV deka (Gênesis 32, 16)

 • kai pareporeuonto oi anqrwpoi oi madihnaioi oi emporoi kai exeilkusan kai anebibasan ton iwshf ek tou lakkou kai apedonto ton iwshf toiV ismahlitaiV eikosi cruswn kai kathgagon ton iwshf eiV aigupton (Gênesis 37, 28)

 • mhkoV thV aulaiaV thV miaV oktw kai eikosi phcewn kai euroV tessarwn phcewn h aulaia h mia estai metron to auto estai pasaiV taiV aulaiaiV (Êxodo 26, 2)

 • kai poihseiV stulouV th skhnh eikosi stulouV ek tou klitouV tou proV borran (Êxodo 26, 18)

 • kai tessarakonta baseiV arguraV poihseiV toiV eikosi stuloiV duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou kai duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou (Êxodo 26, 19)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina